ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

					ดู ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นักปฏิบัติการทางวิชาชีพ ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมถึงนักวิชาการอิสระทางด้านการศึกษา ซึ่งผลงานที่นำเสนอมีทั้งผลงานที่ให้ความสำคัญกับรูปแบบการเรียนการสอนนวัตกรรมที่สะท้อนการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน การพัฒนาระบบการนิเทศและสื่อบทเรียนแนวใหม่ การออกแบบระบบการป้องกันความเสี่ยงการออกกลางคันของนักเรียน ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแบบวัดความเป็นสากล และการสร้างสรรค์รูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ฝึกสอนกีฬา ในวารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-18

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย