ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2018): กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

					ดู ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2018): กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัย  ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ นักศึกษา นักวิชาการค้นคว้าอิสระทางด้านการศึกษา และผู้สนใจงานพัฒนาสร้างสรรค์ด้านการศึกษา ซึ่งผลงานที่นำเสนอมีนัยสำคัญถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาเพื่อให้การศึกษาเป็นกลไกนำสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแท้จริง ผลงานทางการศึกษาดังกล่าวจึงมีทั้งมิติของการสืบย้อนที่มาของการสร้างความรู้และระบบการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเองทางความรู้ของคนในบริบทสังคมที่มีความหลากหลาย  การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ความรู้และบูรณาการความรู้ของชุมชนเข้ากับความรู้ที่สอนกันในโรงเรียน  รูปแบบนวัตกรรมการศึกษาที่ช่วยยกระดับความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  การให้ความสำคัญกับการศึกษา ความเป็นผู้นำและการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม  การสะท้อนความรู้ ปรากฏการณ์การสร้างคุณภาพการผลิตครูในมหาวิทยาลัย รวมถึงการวิเคราะห์ทัศนะทางการศึกษาที่เป็นการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถาบันการศึกษาต่างๆ  ในวารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 2  เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561   ประกอบด้วย บทความวิชาการและบทความวิจัยจำนวน  15  เรื่อง  การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรียกได้ว่าเป็นชุมชนวิชาการ (academic community)ที่เป็นกลไกแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และตั้งคำถามกับการศึกษา รวมถึงความรู้ที่มีอยู่มากมาย ทั้งความรู้ทฤษฎี  ความรู้จากการปฏิบัติจริง ความรู้ในระดับนโยบายการศึกษา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของบรรดานักวิชาการ นักวิจัย และนักปฏิบัติทางวิชาชีพ จะได้เรียนรู้ร่วมกัน 

ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ต้นฉบับทุกท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต้นฉบับที่ให้ข้อแนะนำอย่างลุ่มลึกและมีความเป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการ  ซึ่งช่วยให้วารสารมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ รวมถึงสามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการศึกษา และมีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2019-01-11

ฉบับเต็ม

บทความทางวิชาการ

บทความวิจัย