วารสารเพื่อการตีพิมพ์บทความวิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วารสารได้จัดทำทั้งในรูปแบบตีพิมพ์ ISSN 2351-0943 (Print) ตั้งแต่ปี 2557
และได้จัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2586-8969 (Online) ตั้งแต่ปี 2557

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/edupsru/index

ขั้นตอนการลงทะเบียนบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารครุพิบูล

2022-11-13

วารสารครุพิบูล ได้จัดทำทั้งในรูปแบบตีพิมพ์ ISSN 2351-0943 (Print) ตั้งแต่ปี 2557 และได้จัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2586-8969 (Online) ตั้งแต่ปี 2557

"วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Citation Index (TCI) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI เป็นระยะเวลา 3 ปี  โดยมีการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565  ไปจนถึง  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567"

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารครุพิบูล

 1. ยินดีต้อนรับทุกท่านส่งบทความเข้าระบบ ThaiJo (ฐานข้อมูลวารสารครุพิบูล) โดยสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบวารสารครุพิบูล ที่ ThaiJo
 2. ภายหลังจากการอัพโหลดบทความลงระบบแล้วผู้เขียนติดต่อผู้ประสานงานกองบรรณาธิการ (นางสาวพีชภานิญฐ์ ปานประสิทธิ์ E-Mail: peechapanin55@gmail.com  และแจ้งทางโทรศัพท์ 065-1492263)
 3. กองบรรณาธิการบทความเบื้องต้นและแจ้งผลด้านล่างสำหรับเจ้าของบทความ (ที่นี่ Thaijo)
 4. ผู้เขียนบทความโอนเงินพร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินตามที่ผู้ประสานงานแจ้งให้โอนเท่านั้น โดยชำระค่าลงทะเบียนในอัตรา 5,000 บาท (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการขอตีพิมพ์เผยแพร่วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565)
 5. ผู้เขียนส่งเรื่องการชำระเงินพร้อมหลักฐานการโอนเงินตามแบบฟอร์มแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนบทความวารสารครุพิบูล และแจ้งการชำระเงิน ในGoogle Form (จากนั้นโทรศัพท์แจ้งผู้ช่วยบรรณาธิการ เบอร์ : 065-1492263)
 6. วารสารครุพิบูลดำเนินการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาและประเมินคุณภาพบทความ
 7. แจ้งผลการพิจารณาบทความแก่ผู้เขียนบทความ ดังนี้
  • ผ่าน แบบมีเงื่อนไขโดยให้ผู้เขียนดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำต่าง ๆ ของบทความ
  • ไม่ผ่าน แจ้งเจ้าของบทความจะตีกลับบทความคืนผู้เขียน ส่วนค่าลงทะเบียนที่ชำระเงินมาแล้วนั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
 8. ผู้เขียนตรวจสอบผลที่ระบบ ThaiJo
 9. วารสารครุพิบูล ออกใบตอบรับการขออนุญาตไปยังเจ้าของบทความ (ระยะเวลาโดยประมาณ 60 - 90 วัน)

 

หมายเหตุ*

ไฟล์เทมเพลต (เทมเพลต)อ้างอิงบทความวารสารครุพิบูล

แบบเสนอขอตีพิมพ์บทความวารสารครุพิบูลทั้งหมด

FlowChart แสดงขั้นตอนการลงทะเบียนบทความวารสารครุพิบูล 

 

Vol. 9 No. 2 (2565): Vol9 No2 (2022) : วารสารครุพิบูล ปี 9 ฉบับ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

บทบรรณาธิการ

วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉบับประจำปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษา เนื้อหาสาระของบทความยังคงเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในรูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัย ที่ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาที่หลากหลายตรวจสอบ เพื่อให้บทความที่เผยแพร่เป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นในวงวิชาการ

วารสารครุพิบูลปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ประกอบด้วย บทความวิจัยและบทความวิชาการจากสาขาวิชาที่หลากหลาย อาทิ สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาภาษาไทย สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการศึกษาพิเศษ สาขาสังคมศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งสิ้น 12 บทความ ซึ่งเป็นบทความทั้งจากภายในและภายนอก

กองบรรณาธิการวารสารครุพิบูล ขอขอบคุณในความกรุณาของผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณเจ้าของผลงานทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่กับวารสารครุพิบูล โดยวารสารครุพิบูลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากผลงานทั้ง 12 บทความที่เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ด้านการศึกษา พัฒนาวิชาชีพและการศึกษาของประเทศสืบไป

 

บัญชา สำรวยรื่น
บรรณาธิการวารสารครุพิบูล
30 ธันวาคม 2565

Published: 2022-12-30

View All Issues