วารสารครุพิบูล
Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University
เจ้าของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


บรรณาธิการที่ปรึกษา
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร มหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา
รองศาสตราจารย์ ดร.กานต์ อัมพานน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณะ บรรจง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ประพิณวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คาสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางสาวลินดา สีแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม