วารสารครุพิบูล
Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University
เจ้าของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


บรรณาธิการที่ปรึกษา
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก                         ธีระภูธร                มหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์                    วัฒนกุลเจริญ        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี                         โยเหลา                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา                       แสวงศักดิ์             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี                        ปณะราช               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์                มิ่งมิตร                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์                     อัมพานน               มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณะ                    บรรจง                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี                     ประพิณวงศ์           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์       โตพิทักษ์               มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส                มโนการณ์              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. บุณย์เสนอ                ตรีวิเศษ                 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ                            เจริญวงศ์ระยับ        มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย               มีทรัพย์                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต                   ตรีรณโอภาส         มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน                      บุญเมือง              มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม         

อาจารย์ ดร.ภานุมาศ                                   หมอสินธ์              มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ ดร.พรทิพย์                                    ครามจันทึก          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์รงค์รบ                                           น้อยสกุล               มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


คณะกรรมการดำเนินงาน

นางสาวลินดา   สีแสง   

นางสาวบังอร    ฉิมอ่อง

นางอรรญา        เจริญรัตน์