วารสารเพื่อการตีพิมพ์บทความวิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วารสารได้จัดทำทั้งในรูปแบบตีพิมพ์ ISSN 2351-0943 (Print) ตั้งแต่ปี 2557
และได้จัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2586-8969 (Online) ตั้งแต่ปี 2557

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/edupsru/index

ขั้นตอนการลงทะเบียนบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารครุพิบูล

2022-11-13

ขั้นตอนการส่งบทความเข้าระบบเพื่อตีพิมพ์วารสารครุพิบูล

 1. ผู้เขียนส่งบทความเข้ามาในระบบ ThaiJo (วารสารครุพิบูล) โดยสมัครสมาชิกวารสารครุพิบูล ผ่านระบบ Thaijo
 2. ภายหลังจาก upload บทความลงระบบแล้ว ผู้เขียนติดต่อผู้ประสานงาน กองบรรณาธิการ (นางสาวพีชภานิญฐ์  ปานประสิทธิ์  E-Mail: peechapanin55@gmail.com  และ โทรศัพท์ 065-1492263)
 3. กองบรรณาธิการพิจารณาบทความเบื้องต้น และแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นไปยังผู้เขียนบทความ (ผ่านระบบ Thaijo)
 4. ผู้เขียนบทความโอนเงิน หลังจากที่ผู้ประสานงานแจ้งให้โอนเท่านั้น โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความละ 5,000 บาท (อ้างจากประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเรียกเก็บในการขอตีพิมพ์เผยแพร่วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565)
 5. ผู้เขียนส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแบบฟอร์มขอเสนอตีพิมพ์บทความ มายังกองบรรณาธิการ โดยแจ้งชำระเงินใน Google Form (พร้อมทั้งโทรศัพท์ประสานผู้ช่วยบรรณาธิการ  เบอร์ติดต่อ : 065-1492263)
 6. วารสารครุพิบูล ดำเนินการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน พิจารณา
 7. แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไปยัง ผู้เขียนบทความ
  • หากบทความผ่านการพิจารณาผู้เขียนดำเนินการปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
  • หากบทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะตีกลับบทความไปยังผู้เขียน และไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในทุกกรณี
 8. ผู้เขียนตรวจสอบผลการพิจารณาผ่านระบบ Thaijo
 9. วารสารครุพิบูล ออกใบตอบรับการตีพิมพ์ไปยังผู้เขียนบทความ (ระยะเวลา 60 - 90 วัน)

 

หมายเหตุ*

Template File. Template รูปแบบบทความวารสารครุพิบูล

แบบเสนอขอตีพิมพ์บทความ File แบบเสนอขอตีพิมพ์บทความวารสารครุพิบูล

FlowChart แสดงขั้นตอนการลงทะเบียนบทความ  

 

Vol. 9 No. 1 (2022): Vol9 No1 (2022) : วารสารครุพิบูล ปี 9 ฉบับ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

Vol9 No1 (2022) : วารสารครุพิบูล ปี 9 ฉบับ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

Published: 2022-07-04

Readiness conditions Adaptation and satisfaction of online learning by students at Prince of Songkla University, Trang Campus Under the concept of a New Normal

สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล, Netnapha Kongjork, Pimnara Suksai, ธนาวุฒิ หะจิ, Supanida Janthong, Hasan Akrim Dongnadeng

37-51

View All Issues