วารสารเพื่อการตีพิมพ์บทความวิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วารสารได้จัดทำทั้งในรูปแบบตีพิมพ์ ISSN 2351-0943 (Print) ตั้งแต่ปี 2557
และได้จัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2586-8969 (Online) ตั้งแต่ปี 2557

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/edupsru/index

ขั้นตอนการลงทะเบียนบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารครุพิบูล

2022-11-13

วารสารครุพิบูล ได้จัดทำทั้งในรูปแบบตีพิมพ์ ISSN 2351-0943 (Print) ตั้งแต่ปี 2557 และได้จัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2586-8969 (Online) ตั้งแต่ปี 2557

"วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Citation Index (TCI) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI เป็นระยะเวลา 3 ปี  โดยมีการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565  ไปจนถึง  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567"

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารครุพิบูล

 1. ยินดีต้อนรับทุกท่านส่งบทความเข้าระบบ ThaiJo (ฐานข้อมูลวารสารครุพิบูล) โดยสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบวารสารครุพิบูล ที่ ThaiJo
 2. ภายหลังจากการอัพโหลดบทความลงระบบแล้วผู้เขียนติดต่อผู้ประสานงานกองบรรณาธิการ (นางสาวพีชภานิญฐ์ ปานประสิทธิ์ E-Mail: edujournal@psru.ac.th  และแจ้งทางโทรศัพท์ 065-1492263)
 3. กองบรรณาธิการบทความเบื้องต้นและแจ้งผลด้านล่างสำหรับเจ้าของบทความ (ที่นี่ Thaijo)
 4. ผู้เขียนบทความโอนเงินพร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินตามที่ผู้ประสานงานแจ้งให้โอนเท่านั้น โดยชำระค่าลงทะเบียนในอัตรา 5,000 บาท (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการขอตีพิมพ์เผยแพร่วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565)
 5. ผู้เขียนส่งเรื่องการชำระเงินพร้อมหลักฐานการโอนเงินตามแบบฟอร์มแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนบทความวารสารครุพิบูล และแจ้งการชำระเงิน ในGoogle Form (จากนั้นโทรศัพท์แจ้งผู้ช่วยบรรณาธิการ เบอร์ : 065-1492263)
 6. วารสารครุพิบูลดำเนินการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาและประเมินคุณภาพบทความ
 7. แจ้งผลการพิจารณาบทความแก่ผู้เขียนบทความ ดังนี้
  • ผ่าน แบบมีเงื่อนไขโดยให้ผู้เขียนดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำต่าง ๆ ของบทความ
  • ไม่ผ่าน แจ้งเจ้าของบทความจะตีกลับบทความคืนผู้เขียน ส่วนค่าลงทะเบียนที่ชำระเงินมาแล้วนั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
 8. ผู้เขียนตรวจสอบผลที่ระบบ ThaiJo
 9. วารสารครุพิบูล ออกใบตอบรับการขออนุญาตไปยังเจ้าของบทความ (ระยะเวลาโดยประมาณ 60 - 90 วัน)

 

หมายเหตุ*

ไฟล์เทมเพลต (เทมเพลต)อ้างอิงบทความวารสารครุพิบูล

แบบเสนอขอตีพิมพ์บทความวารสารครุพิบูลทั้งหมด

FlowChart แสดงขั้นตอนการลงทะเบียนบทความวารสารครุพิบูล 

 

Vol. 10 No. 1 (2023): Vol. 10 No. 1 (January-June)

Published: 2023-06-28

A DEVELOPMENT OF A TEST ITEM BANK FOR ENVIRONMENTAL CHEMISTRY FOR TEACHERS APPLYING 4-PARAMETER ITEM RESPONSE THEORY

ศิมาวรรณ โฮมแพน, Somprasong Senarat, Beajamaporn Senarat
View All Issues