วารสารเพื่อการตีพิมพ์บทความวิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วารสารได้จัดทำทั้งในรูปแบบตีพิมพ์ ISSN 2351-0943 (Print) ตั้งแต่ปี 2557
และได้จัดทำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2586-8969 (Online) ตั้งแต่ปี 2557

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/edupsru/index

ขั้นตอนการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ

2017-12-04

ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ template ได้ที่ Template File.

ขั้นตอนการส่งบทความและชําระค่าใช้จ่าย(ผู้เขียน)
1. ผู้เขียนส่งบทความเข้ามาในระบบ ThaiJo2 (วารสารครุพิบูล) (คู่มือการสมัครและส่งบทความในระบบ)
2. ผู้เขียนติดต่อผู้ช่วยบรรณาธิการ(ผู้ประสานงาน โทร 093-2817284)แจ้งหลังจากส่งบทความแล้ว
3. ผู้เขียนโอนเงินหลังจากที่ผู้ประสานงานแจ้งให้โอนเท่านั้น 
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่บัญชี 660-023699-3
4. ส่งหลักฐานการโอน พร้อมแบบเสนอขอตีพิมพ์บทความ มายัง ID LINE: boom2932
(พร้อมทั้งโทรประสานผู้ช่วยบรรณาธิการ)

ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ template ได้ที่ Template File.

ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอบทความและรายการตรวจสอบบทความ ได้ที่ แบบเสนอขอตีพิมพ์บทความ

 

Vol. 8 No. 2 (2021): Vol8 No2 (2021) : วารสารครุพิบูล ปี 8 ฉบับ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

Vol8 No2 (2021) : วารสารครุพิบูล ปี 8 ฉบับ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

Published: 2021-12-22

View All Issues