เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

สารบัญ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความสัมพันธ์ของดนตรีและพิธีกรรมฟ้อนผี

รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร์ ภักดี

84-101