ภูมิศิลป์เพลงพื้นบ้านภาคกลาง

Main Article Content

ชำนาญ แก้วสว่าง

บทคัดย่อ

 


บทคัดย่อ


          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิศิลป์เพลงพื้นบ้านภาคกลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง การสร้างสรรค์เพลงไทยร่วมสมัยจากภูมิศิลป์เพลงพื้นบ้านภาคกลาง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเพลงพื้นบ้านของภาคกลาง ผลการวิจัย พบว่า เพลงพื้นบ้านภาคกลางเป็นการละเล่นของชาวบ้านที่มีการสืบทอดต่อ ๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่นในแบบมุขปาฐะ   เป็นเพลงปฏิพากย์หรือเพลงที่ใช้ร้องโต้ตอบเกี้ยวพาราสีกันของหนุ่มสาวในหมู่บ้านหรือชุมชน ภาษาที่ใช้เรียบง่ายเป็นแบบชาวบ้าน คำประพันธ์เป็นกลอนหัวเดียวเพื่อสะดวกต่อการร้องและการด้น นิยมร้องเป็นกลุ่มหรือเป็นวง มีผู้ร้องเป็นต้นเสียงทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเรียกว่า “พ่อเพลงแม่เพลง” ส่วนคนอื่น ๆ จะร้องรับสอดแทรกทำนองเรียกว่า “ลูกคู่” การแต่งกายจะแต่งตามแบบพื้นบ้านของท้องถิ่นนั้น ๆ สมัยก่อนใช้การตบมือของผู้แสดงเป็นหลัก ต่อมาในยุคแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ได้มีการนำเครื่องดนตรี  ที่มีอยู่ตามพื้นบ้าน ได้แก่ ตะโพน ฉิ่ง กรับ เข้ามาประกอบพร้อมทั้งนำหน้าทับสองไม้ หน้าทับปรบไก่ เข้ามาเพื่อกำกับจังหวะของการร้องด้วย เป็นการเพิ่มอรรถรส เกิดความครึกครื้นสนุกสนาน และทันยุคทันสมัยยิ่งขึ้น


คำสำคัญ


          ภูมิศิลป์ เพลงพื้นบ้าน ภาคกลาง


 

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

จี ศรีนิวาสัน. (2534). สุนทรียศาสตร์ ปัญหาและทฤษฎีว่าด้วยความงามและศิลปะ. พิมพ์ครั้งที่ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย.

จัตุชัย จําปาหอม.(2552) การจัดการความรู้ภูมิปัญญาไทยด้านไม้มวยไทยโบราณ. วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรดุษฎี บัณฑิต สาขามวยไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผน

ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง,

ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์. (2562). ทฤษฎีการสร้างสรรค์ศิลป์. เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย และการสร้างสรรค์ทางดุริยางคศิลป์ รหัสวิชา 434-401 ระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.

ดวงเดือน สดแสงจันทร์. (2544). การศึกษาเพลงพื้นบ้านคณะขวัญจิต ศรีประจันต์. ปริญญานิพนธ์

ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ.

นริศรา ศรีสุพล. (2558). การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ พื้นเมืองจากวรรณกรรมเรื่องอุสาบารสในบริบท

วัฒนธรรม. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. ปีที่ 17. (ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม) : 76-83

เพชรดา เทียมพยุหา มานพ วิสุทธิแพทย์ และกาญจนา อินทรสุนานนท์. (2557). “การศึกษาดนตรีร่วมสมัย : กรณีศึกษาวงกำไล.” วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 6(1), 73-76.

พูนพิศ อมาตยกุล, บรรณาธิการ. (2552). เพลง ดนตรี และนาฏศิลป์ จากสาส์นสมเด็จ .นครปฐม : วิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

________. (2552). เพลงดนตรี : จากสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศฯ ถึงพระยาอนุมานราชธน. นครปฐม : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

พงษ์สิทธิ จักรสมิทธานนท์. (2533). การออกแบบเพื่อความกลมกลืนในวงปี่พาทย์ร่วมสมัย. วิทยานิพนธ์ศิลป บัณฑิต ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร

ภวัฐ คำภาพันธ์. (2561). การจัดการองค์ความรู้เพื่อการสงวนรักษาเพลงพื้นบ้าน : กรณีศึกษานางจำรัส อยู่สุข. วิทยานิพนธ์ ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2552). การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระการเรียนรู้ ดนตรีและนาฏศิลป์. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา.

รัชกฤช คงพินิจบวร.กิจกรรมดนตรีไทยร่วมสมัย : แนวทางการสอนดนตรีศึกษาในโรงเรียน สำหรับศตวรรษ ที่ 21 ว า ร ส า ร ด น ต รี บ้ า น ส ม เ ด็ จ

สุรพล สุวรรณ. (2549). ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท แอคทีฟพริ้ท์ จำกัด.

Nik Preston. (2017). 21 st Century Music Education. [Online]. Available from : https : / /nafme.org/21st-century-music-education/ [14 February 2019].