รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 13

Main Article Content

นายรัฐภูมิ คะเลรัมย์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นของครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 13  2) เพื่อศึกษาสมรรถนะครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก      3) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 4) เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผู้วิจัยดำเนินการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ดังนี้


1) ศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นของครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 7 คนและครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จำนวน   7 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 2) ศึกษาสมรรถนะครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จากกลุ่มตัวอย่างเป็นครู 361 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.98 3) สร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  โดยนำผลจากตอน 2 มาใช้เป็นหลักในการสร้างรูปแบบและจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group)  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบพร้อมทั้งประเมินความเหมาะสม 4) ประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 50 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์


          ผลการวิจัยพบว่า


  1. สมรรถนะที่จำเป็นของครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตามกรอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเป็นทุกสมรรถนะและมีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมในสมรรถนะแต่ละด้านที่ผู้บริหารและครูให้ความเห็นจำนวน 18 ข้อ

  2. สมรรถนะครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน

  3. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ 1) หลักการและเหตุผลของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) สาระสำคัญและการดำเนินการ 4) แนวทางการนำรูปแบบสู่การปฏิบัติ 5) เงื่อนไขความสำเร็จของรูปแบบ ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบอยู่ในระดับ มากที่สุด

  4. ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก อยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)