เผยแพร่แล้ว: 2022-08-31

การพัฒนาตลาดเก่าสามพรานให้เป็นตลาดต้นแบบไทยแลนด์ 4.0

ชัชชติภัช เดชจิรมณี, จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง, พรชัย ขันทะวงค์, กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา