การพัฒนาตลาดเก่าสามพรานให้เป็นตลาดต้นแบบไทยแลนด์ 4.0

Main Article Content

ชัชชติภัช เดชจิรมณี
จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง
พรชัย ขันทะวงค์
กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาตลาดเก่าสามพรานให้เป็นตลาดต้นแบบไทยแลนด์ 4.0 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นต้นแบบในศึกษาการพัฒนาตลาดเก่าให้สอดคล้องกับการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในตลาดเก่าสามพรานให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน ศึกษาความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดเก่าสามพรานหลังจากที่มีการจัดการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ตลาดเก่าสามพรานให้เป็นที่รู้จัก จัดทำแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านแผนธุรกิจ ผลการศึกษา พบว่า ตลาดเก่าสามพราน เป็นศูนย์กลางการค้าริมแม่น้ำท่าจีน มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก แต่มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยตนเอง คนส่วนใหญ่ในบริเวณตลาดเก่าสามพรานมีอาชีพค้าขายวิถีชีวิตอยู่กับแบบเรียบง่าย ชุมชนเงียบสงบไม่พลุกพล่าน หากมีการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนตลาดเก่าสามพราน ควรที่จะเร่งสร้างความตระหนัก ความเข้าใจและปลุกจิตสำนึกให้กับชาวชุมชนตลาดเก่าสามพรานมีความรักในธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย