กองบรรณาธิการวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
ที่ปรึกษา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

บรรณาธิการ
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์ (ศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี (ศว.นบ.))

รองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชงโค แซ่ตั้ง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช (มหาวิทยาลัยรังสิต)
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์ (มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย (มหาวิทยาลัยมหิดล)
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ดวงจักร (มหาวิทยาราชภัฏบ้านจอมบึง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมภูนุช หุ่นนาค (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)
ดร.รักเกียรติ หงส์ทอง (มหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี)
ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)
ดร.สุภาพร เพ่งพิศ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)