ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

กติกาและรูปแบบการตีพิมพ์ในการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร

1. เป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย หรือบทปริทัศน์หนังสือในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในสาขารัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกิน 400 คำ
3. คำสำคัญของบทความใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและอังกฤษระหว่าง 3 ถึง 5 คำ
4. บทความวิจัยและบทความวิชาการมีความยาวไม่เกิน 7,000 คำ
5. ตัวอักษรตลอดทั้งบทความใช้ตัวอักษร TH Sarabunpsk 16 (ภาษาไทย) และ Times New Roman 12 (ภาษาอังกฤษ)
6. บทความวิจัยควรประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย คำสำคัญ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ บทนำ วัตถุประสงค์ในการวิจัย ขอบเขตการวิจัย วิธีการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรมหรือรูปแบบอื่น ๆ ตามที่ผู้เขียนเห็นสมควร
7. บทความวิชาการควรประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย คำสำคัญ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ Keywords จำนวนไม่เกิน 5 คำ บทนำ เนื้อหา บทสรุป บรรณานุกรม หรือหัวข้ออื่น ๆ ตามที่ผู้เขียนเห็นสมควร
8. ใช้รูปแบบ APA ฉบับที่ 6 สำหรับการอ้างอิงและบรรณานุกรม
9. การส่งต้นฉบับ ผู้เขียนส่งต้นฉบับพร้อมข้อมูล ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ สถานที่ทำงาน สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ผ่านทางระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)

 

ตัวอย่างรูปแบบภาษาไทย >>>>  ตัวอย่างรูปแบบภาษาไทย คลิ๊กที่นี่

ตัวอย่างรูปแบบภาษาอังกฤษ >>>>  Example of article format in English, click here. (ตัวอย่างรูปแบบบทความ ภาษาอังกฤษ คลิ๊กที่นี่)