วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นวารสารระดับชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และด้านอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

โดยบทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน (reviewers) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน โดยพิจารณาแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้เขียนบทความ ผู้พิจารณาบทความ และผู้เกี่ยวข้อง (double-blinded review)

วารสารดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2559 โดยกำหนดเผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ:
     ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน)
     ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม)
     ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

รูปแบบการตีพิมพ์ ได้เริ่มจัดทำขึ้นวัน 1 กันยายน 2554
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กันยายน - ธันวาคม 2554) ISSN 2229-1598 (Print)
และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 มกราคม 2559
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562) E-ISSN 2697-4460 (Online)

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

บทความภาษาไทย 4,500 บาท

บทความภาษาอังกฤษ 6,500 บาท

 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - เมษายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-16

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้า ในการดำเนินธุรกิจแฟชั่นรีไซเคิล

ถิรวุฒิ แสงมณีเดช, บําเพ็ญ ไมตรีโสภณ, สมิตา จุลเขตร์, วิเชียร สิงห์ใหม่

1-15

การวิเคราะห์สายธารคุณค่าด้วยเทคนิคการทำเหมืองกระบวนการ สำหรับปรับปรุงกระบวนการให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอก

รัฐยา พรหมหิตาทร, สุภาวดี สายสนิท, เกศินี สือนิ, รุจิรา จุลภักดิ์, ต้องใจ แย้มผกา

56-72

แนวทางการพัฒนาทักษะแรงงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

สิริพร พงศ์หิรัญสกุล, พัชรี ฉลาดธัญกิจ, ณรงค์ฤทธิ์ ประสานตรี, กาญจนา จินดานิล, สุกัญญา ตั้งประเสริฐ

135-147

นวัตกรรมกับการปรับตัวต่อการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร

ภูเทพ ดอนท้วม, ประพันธ์ พิกุลทอง, ศิวกร กาญจนปัทม, ธเนศ วิลาสมงคลชัย

148-156

ดูทุกฉบับ