วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นวารสารระดับชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และด้านอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

โดยบทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน (reviewers) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน โดยพิจารณาแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้เขียนบทความ ผู้พิจารณาบทความ และผู้เกี่ยวข้อง (double-blinded review)

วารสารดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2559 โดยกำหนดเผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ:
     ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน)
     ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม)
     ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

รูปแบบการตีพิมพ์ ได้เริ่มจัดทำขึ้นวัน 1 กันยายน 2554
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กันยายน - ธันวาคม 2554) ISSN 2229-1598 (Print)
และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 มกราคม 2559
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562) E-ISSN 2697-4460 (Online)

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

บทความภาษาไทย 4,500 บาท

บทความภาษาอังกฤษ 6,500 บาท

 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2565): กันยายน - ธันวาคม 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-28

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคประเทศไทย 4.0 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์, สมพร เฟื่องจันทร์, เพ็ญศรี ฉิรินัง, ศิริพร แย้มนิล

11-22

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูระดับประถมศึกษายุคประเทศไทย 4.0

ฐาปวี หนองหารพิทักษ์, เพ็ญศรี ฉิรินัง, อรุณ รักธรรม, อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

29-40

ผลสัมฤทธิ์ของการนำนโยบายการจัดการศึกษาไปปฏิบัติ กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก

ฐิรญา หนองหารพิทักษ์, เพ็ญศรี ฉิรินัง, อรุณ รักธรรม, อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

97-110

ผลกระทบของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อธุรกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ชัชชติภัช เดชจิรมณี, พรชัย ขันทะวงค์, ทศพล อัครพงษ์ไพบูลย์, จุฑามาส เอี่ยมจินดา

111-120

ดูทุกฉบับ