กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวคิด COSO ERM 2017 ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล