การบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวคิด COSO ERM 2017 ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ณัฐชากร เวชศรี
สุภา ทองคง

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวคิด COSO ERM 2017 ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทำบัญชีจากสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครแห่งละหนึ่งคนจำนวน 335 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ


ผลการศึกษาพบว่า (1) การบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวคิด COSO ERM 2017 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(2) ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีของสำนักงานบัญชีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ (3) การบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวคิด COSO ERM 2017 ด้านกลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์ ด้านผลการดำเนินงาน และด้านการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมบัญชีกลาง. (2561). แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO Enterprise Risk Management 2017.

จุลสารตรวจสอบภายใน, 22(124).

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2550). ความหมายของงานด้านบัญชี. สืบค้นจาก https://www.dbd.go.th

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2564). สรุปจำนวนสัดส่วนประเภทธุรกิจในประเทศไทย. สืบค้นจาก https://www.dbd.go.th

จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล. (2561). แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO Enterprise Risk Management 2017.

วารสารวิชาชีพบัญชี, 14(42), 111-124.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: สวีริยาสาส์น.

มณีรัตน์ ศิริสวัสดิ์. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวคิด COSO ERM กับประสิทธิภาพ

การจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชี. ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สภาวิชาชีพบัญชี. (2564). กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน. สืบค้นจาก https://www.tfac.or.th

สิริวดี ชูเชิด. (2556). การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร.

สืบค้นจาก http://www.thailandindustry.com

อนุเทพ ศรีชวาลา. (2558). ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ในการเคหะแห่งชาติ.

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก, 33(2), 61-82.

COSO. (2017). Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance.

E-Book ISBN: 978-1-94549-886-2

Peterson, E. & Plowman, E. (1953). Business Organization and Management (3rd ed.). Ill: Irwin.