นวัตกรรมการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน

Main Article Content

ศจี อินทฤทธิ์
สรัญณี อุเส็นยาง

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรและส่งเสริมให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงาน โดยยึดแนวคิดด้านคุณภาพชีวิตของ Walton
8 ประการดังนี้ การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพแวดล้อมการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล การบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยในองค์การ ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวและลักษณะงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคม รวมถึงด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร สู่องค์กรแห่งความสุข หรือ Happy Workplace ภายใต้ความสุขพื้นฐานแปดประการ บทความนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรม เพื่อค้นหาการนำไปสู่นวัตกรรมการจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในองค์กรต่อไป จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่านวัตกรรมการจัดการ (Innovation Management) ได้แก่ กลยุทธ์นวัตกรรม (Innovation Strategy) บุคลากรและองค์การ (People and Organization) ความคิดสร้างสรรค์ (Ideas) การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization) และการนำไปปฏิบัติ (Implementation) โดยบุคลากรและองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ชัยอนันต์ รีชีวะ. (2544). การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบริษัทเอกชน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ธนพล ก่อฐานะ (2555). Innovative Management นวัตกรรมการจัดการ. สืบค้น 10 มกราคม 2565,

จาก https://www.gotoknow.org/posts/506666

ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว, กฤษฎา ลดาสวรรค์, ทรงวุฒิ อัศวพฤกษชาติ, และปภัฎชมณ ฟูแสง. (2559).

กลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข. กรุงเทพฯ: แอทโฟร์พริ้นท์.

นราทิพย์ ผินประดับ. (2562). คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร.

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 5(1), 171-180.

นเรนทร์ ชุติจิรรวงศ์. (2564). ออกแบบการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี. สืบค้น 10 มกราคม 2565,

จาก https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/970938

นิศาชล ฉัตรทอง. (2561). บริบทภาครัฐไทยกับการเข้าสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม. วารสารสารสนเทศ, 17(1), 25-36.

ปฏิพัทธ์ เรืองพยุงศักดิ์. (2563). งานวิจัยเพื่อการวิเคราะห์ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ของบริษัทสาขาในเครือองค์กรข้ามชาติ.

สารนิพนธ์ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล.

ลตวรรณ ชยมงคล และไชยนันท์ ปัญญาศิริ. (2562). นวัตกรรมการจัดการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย.

วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, 9(1), 118-125.

วันทนา เนาว์วัน และ อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ. (2563). การจัดการความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพชีวิต

ในการทำงาน. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, 22(1), 223-232.

สมบัติ กุสุมาวลี. (2563). นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรณีศึกษาโรงพยาบาลราชวิถี.

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, 12(1), 113-141.

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2560). ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ People Excellence Strategy.

กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

อรุณ ศรีระยับ, อรุณ รักธรรม, เพ็ญศรี ฉิรินัง, และชาญ ธาระวาส. (2563). คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กร.

วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3(3), 120-131.

อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล. (2560). องค์กรนวัตกรรม: มโนทัศน์และตัวแบบเชิงทฤษฎี.

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 57(3), 158-184

เอกลักษณ์ ชุมภูชัย. (2561). การศึกษาคุณภาพชีวติในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพัน ต่อองค์กรกรณศึกษา พนักงานที่ทำงาน

อยู่ภายในการดูแลของบริษัทสกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)จำกัด (แมนพาวเวอร์สาขาลำพูน).

การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

เอสซีจี. วิสัยทัศน์เอสซีจี. สืบค้น 2 เมษายน 2565, จาก https://www.scg.com/landing/index.html.

Davis, L. E. (1997). Enhancing the quality of working life: developments in the United Stater.

International Labour Review. 116, pp. 53-65.

Hackman, J. R. and Suttle, L. J. (1977). Improving Life at Work: Behavioral Science Approaches to Organizational

Change. Santa Monica, California: Goodyear Publishing.

Hamel, G. (2007). The Future of Management. Harvard Business School, 2007Press.

Herzberh, F., Mausner, B., & Synderman, B. (1959). The Motivation to work. NY: John Wiley.

Keith, G., & Rick, M. (2005). Innovation Management: Strategy and implementation Using the Pentathlon

Framework. NY: Palgrave Macmillan.

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370-96.

McElroy, M. 2000. Using knowledge management to sustain innovation: Moving toward second generation

knowledge management. Knowledge Management Review, 3(4), 34-37.

Merton, H. C. (1977). A Look at factors affecting the quality of working life. Monthly Labour Review. 100, 55.

Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: The Free Press.

International Business, March-April 1990 Issue.

Walton, R. E. (1973). Quality of Working Lift: What Is It?. Stone Management Review, 14(2), 11-12.