Published: 2014-12-14

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน

ณัฐวุฒิ ประโมง, อุษา คงทอง, บุญเรือง ศรีเหรัญ, กาญจนา สุจีนะพงษ์

23-36

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

ภักดี สูงใหญ่, ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร, วันทนีย์ ภูมิภัทราคม

79-95

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มนัส สายเสมา, บุญเรือง ศรีเหรัญ, ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์

96-108