การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

สนธยา กวนสำโรง
ศักดิ์ สุวรรณฉาย
ชาตรี เกิดธรรม

Abstract

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และพัฒนาทักษะปฏิบัติโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน ที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.87 และแบบประเมินทักษะปฏิบัติที่ สถิติในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ของกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม (one sample t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ์ 81.21/82.89
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 84.67 ของคะแนนเต็มสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
3. ผลการประเมินทักษะปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

The Development of Learning Achievement and Practical Skills Using Electronics Book of the Occupations and Technology Learning Area for Prathomsuksa 5 Students aimed to develop the electronics book at the 80/80 criterion, compare the learning achievement of students with the 70 percent criterion and develop the practical skills using electronics book. The samples consisted of 30 Prathomsuksa 5 students who studied in the Occupations and Technology Learning Area, in the first semester of the 2013 academic year from Tessaban 2 Watsriburiratanaram School, Education Municipality of Saraburi, Saraburi province. This sample was selected by cluster random sampling. The research instrument consisted of the Electronics Book entitled Information and Communication Technology, 30 items in a multiple-choice for achievement test having the reliability value of 0.87 and the practical skills assessment. The research statistics were mean, standard deviation and one sample t-test.
The research findings were as follows:
1. The efficiency level of the Electronics Book for Prathomsuksa 5 students was 81.21/82.89
2. The learning achievement of Prathomsuksa 5 students who studied with the Electronics Book were higher than the 70 percent criterion, with an average of 84.67 percent, at the significance of .05
3. The result of the practical skills assessment by using the Electronics Book for Prathomsuksa 5 students was excellent.

Article Details

Section
Research Article