ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

Main Article Content

ภักดี สูงใหญ่
ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
วันทนีย์ ภูมิภัทราคม

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านองค์ประกอบของสินค้า ด้านสถานที่และเวลา ด้านโปรโมชั่นและการศึกษา ด้านราคาและค่าใช้จ่ายอื่น ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จำนวน 400 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคแบบทวิ (Binary Logistic Regression)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 มีอายุอยู่ในช่วง 26 – 35 ปี จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 มีสถานภาพโสด จำนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท จำนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 มีที่พักอาศัยอยู่ในอำเภอธัญบุรี จำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิตในด้านไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.25
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับแต่ละด้านตามค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านราคาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ความหลากหลายของราคาสินค้าหรือบริการ ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพสินค้าหรือบริการ แสดงราคาสินค้าหรือบริการไว้อย่างชัดเจน ราคาสินค้าหรือบริการต่ำกว่าศูนย์การค้าอื่น
3. จากผลการทดสอบ พบว่า ลูกค้าเพศชายและเพศหญิง สถานภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทีศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ทั้งโดยรวม และรายด้าน ไม่ต่างกัน ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน รายได้ต่อเดือนต่างกัน ที่พักอาศัยต่างกัน มีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต โดยรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแบบจำลองด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีตัวแปรอิสระ 4 ตัว คือ ด้านสถานที่และเวลา ด้านโปรโมชั่นและการศึกษา ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านบุคคล เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

The objectives of this research survey was to study the factors influenced on customers' decision for customer service at Zeer Rangsit Department Store. The objective is to study the factors affecting the decision to adopt customer service Zeer Rangsit Department Store.. The sample consisted of customers who come to the Zeer Rangsit Department Store 400 people. Tools used in this research was a questionnaire constructed by the researcher which had a reliability index of 0.96. Statistical tools in the analysis were the average percentage, mean, standard deviation. Hypotheses was use the t-test, one-way test of variance (One-way ANOVA), and logistic regression analysis with the Binary Logistic Regression.
The results of this research found that
1. The factors personalized of respondents found that the majority were female, number 234, representing 58.50. Aged between 26 - 35 years number 138, percentage 34.50. Single status number 210 percentage 52.50. Eduacational level in bachelor's degree number 159 percentage 39.75. Occupational workers number 173, percentage 43.25. Monthly income in the range of 10,001 - 20,000 THB number 217 people, representing 54.25. Area of residents of Thanya Buri District number 158 persons or 39.50 percent who deciding subscriber at Zeer Rangsit Department Store. The 289 people intention to shopping the IT and electronics instruments percentage 72.25.
2. Factors affecting the decision to adopt customer service Zeer Rangsit Department Store were at moderate level by sorting each side below the average price and other costs of a variety of products or services. The appropriate of the price and quality of goods, products or services. Almost products were clearly for show or service and lower price than other department store.
3. These results showed that male and female clients, economic status professional marketing mix factors affecting the level of decision for Zeer Rangsit Department Store as a whole and the different aspects of our age difference. Educational different Monthly income, area of residents were different of decision for the Zeer Rangsit Department Store. Overall marketing mix factors. Difference statistically significant level at .05, and the factor of the marketing mix model with four independent variables, namely the time and place, the promotion and education, the physical environment and the individual variables that affect the decision for the Zeer Rangsit Department Store significant level at the .05.

Article Details

Section
Research Article