การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการดำเนินงานการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2

Main Article Content

ชาลี ธรรมวิฐี
กีรติ ศรีวิเชียร
เจริญ แสนภักดี

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 2) ศึกษาการดำเนินงานการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กับการดำเนินงานการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยกำหนดระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ รองลงมา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และ น้อยที่สุดคือ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 2) การดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ และ ด้านการบริหารงบประมาณ รองลงมา ด้านการบริหารงานทั่วไป และ น้อยที่สุดในด้านการบริหารงานบุคคล และ 3) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดำเนินงานการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในระดับค่อนข้างสูง

The purpose of the was to (1) study transformation leadership of primary school administrators under Phanakhon Si Ayutthya provincial administrative organization 1 and 2 (2) study education management operations of the school administrators under Phanakhon Si Ayutthya provincial administrative organization 1 and 2 and (3) study the relationship between transformation leadership and education management operations of the school administrators under Phanakhon Si Ayutthya provincial administrative organization 1 and 2. The sample group consisted of 200 school administrators. The tool used in the data collection was a questionnaire. The statistical analysis was performed by mean, standard deviation and Pearson’s Coefficient Correlation at .05 level of statistical significance.
The findings indicated that : 1) transformation leadership of primary school administrators under Phanakhon Si Ayutthya provincial administrative organization 1 and 2 in total at the high level, considering it was found that the side with the highest average was Idealized influence of charisma leadership, subordinate was Inspiration motivation, and least was Individualized consideration, 2) education management operations of the school administrators under Phanakhon Si Ayutthya provincial administrative organization 1 and 2 in total at high level, considering it was found that the side with the highest average was the academic administration and budget management, subordinate was the general management, and least was personnel management, and 3) The transformation leadership related to education management operations of the school administrators under Phanakhon Si Ayutthya provincial administrative organization 1 and 2.

Article Details

Section
Research Article