สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน

วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2565 มีบทความวิจัยที่หลากหลายจำนวน 10 เรื่อง มีทั้ง ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเกาะหมาก การแปรรูปข้าวทับทิมชุมแพ ภูมิปัญญาจากการใช้สมุนไพร การอนุรักษ์พืชอาหารจากป่า การดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า งานวิจัยที่นำเสนอ มาจาก 4 ภาค ของประเทศไทย ซึ่งผลจากการวิจัยดังกล่าว น่าจะเป็นแนวทางให้กับชุมชน หรือ องค์กรต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ หรือ ศึกษาวิจัยต่อยอดได้

ต้องขอขอบคุณ ผู้วิจัย และทีมงาน ที่ได้ทำผลงานวิจัยมาแบ่งปันองค์ความรู้ให้ ถึงแม้ว่าเป็นการยากลำบากสำหรับทีมวิจัย ที่จะต้องลงพื้นที่ชุมชน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของ Covid - 19 แต่ด้วยความมุ่งมั่นของทีมวิจัย ก็สามารถดำเนินการได้ในสภาวะที่ถูกจำกัด ด้วยปัจจัยภายนอกเหล่านี้ ผมหวังว่าคงได้รับการสนับสนุนของนักวิจัยต่อไปในอนาคต

ท้ายนี้ ขอให้ผู้อ่าน นักวิจัย และทีมงาน มีสุขภาพแข็งแรง สามารถฝ่าฟันในภาวะการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างปลอดภัย

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

เผยแพร่แล้ว: 26-05-2022

ความพึงพอใจของชุมชนบนเกาะหมาก เพื่อเป็นการยกระดับ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ

ภัญนภัส พฤกษากิจ, ปิยาภรณ์ รัตโนภาส, จาตุรันต์ แช่มสุ่น, ลัญจกร สัตย์สงวน

138-147

การใช้ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการอนุรักษ์พืชอาหารจากป่า ชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สามารถ ใจเตี้ย, สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี , สิวลี รัตนปัญญา , จันจิราภรณ์ สท้านไตรภพ , ณัทธร สุขสีทอง , ศศิกัญญ์ นำบุญจิตต์ , ฉัตรศิริ วิภาวิน , อัจฉรา คำฝั้น

180-189

วิถีชีวิตและระบบสุขภาพชุมชนของประชาชนในตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศิรินันท์ คำสี, ชนะพล สิงห์ศุข, ญาดา เรียมริมมะดัน , โปรดปราน ทาศิริ

201-210

การเสริมสร้างพลังอำนาจในตนของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา, พิชชา ถนอมเสียง , สุธิษณา โตธนายานนท์ , เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์, อภิรดี จีนคร้าม, วิไลวรรณ กลิ่นถาวร, เกษตร วงศ์อุปราช

223-238