การพัฒนาแปรรูปข้าวทับทิมชุมแพ (กข69) ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

ศรายุทธ ชัยพร
สุกัลยา เชิญขวัญ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแปรรูปข้าวทับทิมชุมแพเป็นข้าวแตนร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านโคกสว่าง โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่ม 20 คน ทดลองแปรรูปข้าวทับทิมชุมแพ พบว่า การใช้ข้าวเหนียวร้อยละ 60 ต่อข้าวทับทิมชุมแพร้อยละ 40 ให้แผ่นข้าวดิบมีสีแดง และมีลักษณะเป็นแผ่นกลม เมื่อนำแผ่นข้าวไปทอด พบว่า ข้าวแตนเป็นแผ่นกลม มีสีแดงผสมกับสีขาวทั่วทั้งแผ่น เป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมทั้งหมด จากการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 50 คน ต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแตน  โดยใช้ แบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผู้บริโภคมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ ควรมีการปรับปรุงรสชาติให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค และ บางจุดของผลิตภัณฑ์ข้าวแตนมีเนื้อสัมผัสที่แข็ง เนื่องจากข้าวทับทิมชุมแพไม่พองตัว ซึ่งทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ชัยพร ศ. และ เชิญขวัญ ส. 2022. การพัฒนาแปรรูปข้าวทับทิมชุมแพ (กข69) ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น . วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 10, 2 (พ.ค. 2022), 148–158.
บท
บทความวิจัย

References

Changsri, R., S. Bureerat, T. Prungkong, A. Pengrueng, A. Pongpanus. et al. 2016. RD69 (Tubtim Chumphae), a non glutinous rice variety. Thai Rice Research Journal 7(2): 30-46. (in Thai)

Charoenphun, N. 2020. Utilization of broken rice for rice cracker production. Thai Science and Technology Journal 28(12): 2150-2163. (in Thai)

Chumjit, S., W. Sangartit, U. Kukongviriyapan, P. Pakdeechote, V. Kukongviriyapan and S. Thawornchinsombat. 2017. Effects of Tubtim Chum Phae rice bran hydrolysates on blood pressure and oxidative stress in L-NAME-induced hypertensive rats. KKU Research Journal (Graduate Studi25) 17(3): 19-29.

Chutimanukul, P., C. Jeankham and S. Ngamluan. 2021. Effect of calcium silicate from cement industry on growth, yield and silicon accumulation of Riceberry and Tubtim Chumphae rice varieties. Khon Kaen Agriculture Journal 49(3): 577-585. (in Thai)

Community Enterprise Promotion Division. 2018. Outstanding community enterprise 2018. (Online). Arailable: http://www.sceb.doae.go.th/Documents/cebest61.pdf (access: 15 October 2020)

Khorphon, S., J. Pankeaw, T. Sarobol, S. Sitthisongkram, S. Chaisrisawat, S. Chaisrisawat and P. Norsak. 2014. Use of participatory action research (PAR) in preventing and solving problems caused by alcohol consumption in the community of Nong Toa Kammai Village, Pa Phai sub-district, San Sai district, Chiang Mai province. Journal of Community Development and Life Quality 2(3): 313-324. (in Thai)

Malasri, K. and J. Yawara. 2021. Self improvement in pandemic situations: A case study at Tub-Tim Chumphae Rice Agriculture Group, Chumphae district, Khon Kaen province. (Online). Available: http://www2.huso.tsu.ac.th

/ncom/csd/csdful_pdf/F150.pdf (January 20, 2021). (in Thai)

Phalasuek, R., B. Thanomchayathawatch and D. Songloed. 2018. Participatory action research: Development of a participatory process for health promotion in the community. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health 5(1): 211-223. (in Thai)

Phalasuek, R., B. Thanomchayathawatch and D. Thonglert. 2017. A community participation process in teenage pregnancy prevention. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(2): 256-267. (in Thai)

Phuphaibul, R., S. Watanasak, N. Jitramontree, M. Apanuntikul, A. Youngpradith, et al. 2012. Development process for sufficiency health in community. Journal of Nursing Science and Health 35(1): 28-38. (in Thai)

Ponglong, J., L. Senggunprai, P. Tungsutjarit, R. Changsri, T. Proongkhong, S. Thawornchinsombut and P. Pannangpetch. 2018. Hydrolysate and ethanolic extract of Tubtim-Chumphae rice bran improve insulin resistance in high fat-high fructose diet fed rats. Srinagarind Medical Journal 33(5) (Suppl.): 59.

Pupaka, D. 2016. Participatory action research for the development and technology transfer in science toward the standardization of community product: The case study of the community business group in Chachoengsao province. Area Based Development Research Journal 8(1): 116-145. (in Thai)

Putjorn, T., L. Veranavin, K. Kheovichai and T. Unaromlert. 2013. Participatory action research in community-based tourism management for sustainable community development at Salakkhok, Trat province. Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University, 5(2): 102-117. (in Thai)

Sriroth, K. and K. Piyachomkwan. 2007. Starch Technology. Kasetsart University Press, Bangkok. 303 p. (in Thai).

Trakoolchokumnuay, K. 2015. Innovation of rice porduction, rice processing, and rice trade in Thailand. Journal of Social Development 17(2): 51-67. (in Thai)

Vechgama, K. 2014. Development of crickets rearing group management with PAR at Ban Nong Lai, Kohka sub-district, Kohka district, Lampang province. Journal of Community Development and Life Quality 2(1): 89-96, (in Thai)

Wattanakul, U. and W. Wattanakul. 2019. Storage times of stale Tub Tim Chumphae paddy rices to proteins, fats content and bioactive compounds. Research report. Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang. 57 p. (in Thai)