แนวทางการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนด้วย การแพทย์แผนไทย กรณีศึกษา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

สุวนันท์ แก้วจันทา
ปริพัช เงินงาม
ณิศรา ชัยวงค์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่มจำนวน 53 คน คือ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาจารย์แพทย์แผนไทย และญาติผู้สูงอายุ และจัดประชุมกลุ่มเพื่อกำหนดแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชน มี 5 ส่วนคือด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม โดยแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล 2) การรักษาอาการเจ็บป่วย โดยใช้การรักษาด้วยหัตถเวช 3) การฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยเช่น บริหารข้อต่อ และฝึกกำลังกล้ามเนื้อ 4) การดูแลสภาพจิตใจและ 5) การดูแลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
แก้วจันทา ส., เงินงาม ป. และ ชัยวงค์ ณ. 2022. แนวทางการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนด้วย การแพทย์แผนไทย กรณีศึกษา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 10, 2 (พ.ค. 2022), 190–200.
บท
บทความวิจัย

References

Boonvas, K., T. Supanunt, A. Chunhabordee and N. Wae. 2017. Caregiver stress and needs in caring disabled. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health 4(1): 205 - 216. (in Thai)

Institute for Population and Social Researc. 2021. Population of Thailand 2021. Mahidol Population Gazette 30(1): 1 - 2. (in Thai)

Mahamad, P. 2018. Health care service model for the bed bound elder by community participation, Sungaikolok subdistrict, Narathiwat. Princess of naradhiwas University Journal 10(2): 51 - 63. (in Thai)

Mama, R., N. Chaiwong, S. Tansuwanwong and S. Kaewjanta. 2021. A study on elderly problems and health care needs by Thai traditional medicine at Bandoo sub-district, Muang district, Chiang Rai province. Journal of MCU Social Science Review 10(1): 222 - 231. (in Thai)

National Health Commission Office 2021. Situations, policies, measures and mechanisms for public policy to support the aging society of Thailand. National Health Commission Office, Bangkok. 120 p. (in Thai)

Peachpunpisal. C., U. Intarakamhang and P. Sombatwattana. 2021. Environmental health literacy: applying to practice via caregivers for bedridden patients. Journal of Phrapokklao Nursing College 32(1): 291 - 302. (in Thai)

Phuaksawat, P., N. Nakkhun and W. Rotchanarak. 2016. Situations, problems, and health care needs for home-bound and bed-bound chronically ill patients in Suratthani municipal community. Nursing Journal of the Ministry of Public Health 26(2): 54 - 64. (in Thai)

Polnarat, S., P. Kamkaew, D. Danboonchant, T. Pukhamsuk and W. Suriyakhup. 2021. A guideline for the community mental health clinic development with folk wisdom under Lanna medical context. Journal of MCU Nakhondhat 8(5): 162 - 176. (in Thai)

Tamdee, D., P. Tamdee, W. Senaratana and J. Singkaew. 2022. Preparation for System and Mechanism Development in Respondingto Ageing Society in Health Region 1. Journals of Community Development and Life Quality 10(1): 45 - 57. (in Thai)

Wanarak, J. 2021. Care model development for the home-bound elderly and the bedridden by participation of the ethics club of Thungmaphrao Health Promation Hospital in Phang-Nga province. Journal of Health Science 30(2): 285 - 294. (in Thai)

Yapradit, P. and O. Kongtaln. 2019. The development of a long term care service for dependent elders in Nongsim Sub district, Borabue District, Mahasarakham Province. The Development of a Long Term Care Service for Dependent Elders 40(3): 48 - 65. (in Thai)