ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ชวลิต ขอดศิริ
อุไรวรรณ หาญวงค์
วีณา วโรตมะวิชญ์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร และครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ในระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2561 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาสรุปได้ว่า กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอยู่ในระดับมาก ใน 5 กิจกรรม และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ควรมีกระบวนการที่ชัดเจน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจเพิ่มเติมและต่อเนื่องในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้ตรงกับความแตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคล ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามธรรมชาติของรายวิชาและวิเคราะห์งาน ผ่านการบูรณาการร่วมกันทั้งในระดับชั้น/กลุ่มสาระ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและเน้นการออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่เป็นฐาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ขอดศิริ ช., หาญวงค์ อ. และ วโรตมะวิชญ์ ว. 2022. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 10, 2 (พ.ค. 2022), 239–249.
บท
บทความวิจัย
Author Biography

ชวลิต ขอดศิริ, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์พิเศษ  

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาเขตเชียงใหม่)

คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กรมศิลปากร  

References

Chookamnerd, W., E. Sungtong and C. Kerdti. 2014. A model of a professional learning community of teachers toward 21st century learning of schools in Thailand. Hatyai Journal 12(2): 123-134. (in Thai)

Dufour, R.2007.Professional learning communities: A bandwagon, an idea worth considering, or our best hope for high levels of learning? Middle School Journal, 39(1): 4-8.

Kuriloff, P., W. Jordan and A. Ponnock. 2019. Teacher preparation and performance in high-needs urban schools: What matters to teacher.Teaching and Teacher Education, 83(1): 54-63.

Louis, K. S., H. M. Marks and K. Sharon. 1996. Teachers’ professional community in restructuring schools. American Educational Research Journal 33(1): 757-798.

Luyten H. and M. Bazo. 2019. Transformational leadership,professional learning communities, teacher learning and learner centred teaching practices; Evidence on their interrelations in Mozambican primary education. Studies in Educational Evaluation 60(1): 14-31.

Netasit, A., P. Seethong, S. Chanowan and K. Wilaiwan. 2017. Creating process to

develop teachers’ class management in establishing “moderate class more knowledge” learning activities of pilot school, Muang Parn district, Lampang

province.Journal of Community Development and Life Quality 6(2): 221-230. (in Thai)

Padwad, A. and K.K. Dixit. 2008. Impact of professional learning community participation on teachers' thinking about classroom problems. TESL-EJ 12(3): 1-11.

Saengpun, J. and T. Anchalee. 2018. Lesson study as an activity system for mathematics teacher’s professional development. Journal of Community Development and Life Quality 6(3): 665-674. (in Thai)

Theparee, P. and M. Patphol. 2014. A development of professional

learning community model for the primary school teachers. Silpakorn Educational Research Journal 6(2): 284-296. (in Thai)

Thitikunakorn, A. 2017. The priority needs to enhance a professional learning community of Kularbwittaya school. An Online Journal of Education: OJED 10(2): 562-575. (in Thai)

Triwaranyu, C. 2017. Development of professional learning community

through lesson study: An approach and guideline for success. Journal of Education Studies Chulalongkorn University 45(1): 299-319. (in Thai)

Vescio, V. and A. Adams. 2008. A review of research on the impact of professional learning communities on teaching practice and student learning. Teaching and Teacher Education 24(1): 80-91.

Yin, H. and X. Zheng. 2018. Facilitating professional learning communities in

China: Do leadership practices and faculty trust matter? Teaching and Teacher Education 76(1): 140–150.