ความพึงพอใจของชุมชนบนเกาะหมาก เพื่อเป็นการยกระดับ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ

Main Article Content

ภัญนภัส พฤกษากิจ
ปิยาภรณ์ รัตโนภาส
จาตุรันต์ แช่มสุ่น
ลัญจกร สัตย์สงวน

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสานวิธีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของชุมชนต่อการบริหารแหล่งท่องเที่ยวของเกาะหมาก จังหวัดตราด และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการยกระดับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเกาะหมาก ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้างและแบบสอบถามเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ 3 ราย ประชาชน 4 ราย และผู้ประกอบการภาคเอกชน 5 ราย การวิจัยเชิงปริมาณได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างชุมชนในพื้นที่จำนวน 263 ราย  ผลการศึกษาพบว่า ด้านรายได้และการศึกษาส่งผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกัน หากแต่ปัจจัยด้านเพศ อายุและอาชีพส่งผลต่อความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเสริมมาตรการในการบริหารจัดการชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สาธารณูปโภค เศรษฐกิจ และการบริหารและพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ซึ่งมีเป้าหมายหลัก 4 ประการ โดยผลการวิจัยนี้สามารถใช้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์แก่ทั้งชุมชน นักท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
พฤกษากิจ ภ. , รัตโนภาส ป., แช่มสุ่น จ. และ สัตย์สงวน ล. 2022. ความพึงพอใจของชุมชนบนเกาะหมาก เพื่อเป็นการยกระดับ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ . วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 10, 2 (พ.ค. 2022), 138–147.
บท
บทความวิจัย

References

Aksornpradit, N. and T. Unaromlert. 2017. Management process for low carbon tourism: A case study of Koh Mak in Trad province. Silpakorn Educational Research Journal 9(2): 205-216 (in Thai)

Amonwiriyachai. W. 2021. The development of programs and activities for community based ecotourism using participation method at Pakpra, Phatthalung province. Khon Kaen Agriculture Journal 49(Supplement 1): 763-772. (in Thai)

Angchuan T. and O. Cheablam. 2021. Tourist destination development guideline for Phra Sawet Historical park in Lam Thap district, Krabi province. Journal of Community Development and Life Quality 9(3): 340-351. (in Thai)

Chuaphudee, S. and P. Wongsangtein. 2020. The community member’s satisfaction of self-reliant community management according to the philosophy of sufficiency economy in Borthong village, Borthong sub-district, Bang Rakam district, Phitsanulok. Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University 2(1): 1-13. (in Thai)

Khamtrong, S., C. Jittithavorn, A. S. Ashton and W. Madhyamapurush. 2021. Tourist’s aspect to the potential of tourism attractions and tourism management of Bang Saen Beach. Journal of Public Administration and Politics 10(1): 92-108. (in Thai)

Poltanee, I. and U. Boonphetkaew. 2017. The componant of potential in marine tourism attractions Koh Mak Trat province. Liberal Arts Review 12(24): 95-102. (in Thai)

Sirirat, K. 2016. Eco-tourism management of Nakhon Si Thammarat province. Narkbhut Paritat Journal 8(1): 1-8. (in Thai)

Sithongsay, K. 2019. The satisfaction of public health service. Journal of Roi Kaensarn Academi 4(2): 34-49. (in Thai)

Sitthisuntikul, K., S. Kuson, K. Attchariyapanichkul, T. Petcharanon and R. Supajin. 2021. Environmental conservation attitude among tourists and hotel environmental management in the City of Chiang Mai, Thailand. Economics and Business Administration Journal Thaksin University 13(1): 75-94. (in Thai)

Sutthisai, W., R. Saiyaros and S. Kiatcharean. 2018. The people’s contentment the public services of Maha Sarakam Provincial Administration Organization. Journal of Roi Et Rajabhat University 12(1): 75-84. (in Thai)

Tangtenglam, S. and A. Pongpanich. 2021. Factors affecting the selection of new normal Thai travel. Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences 4(1): 12-24. (in Thai)

The global sustainable tourism council. 2019. Global sustainable tourism council criteria. (Online). Available: https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/GSTC-Destination-Criteria-v2.0.pdf. (August 20, 2021).

Wongkawee, K. 2007. The movement of community rights according to Thai law. The Journal of the Thai Khadi Research Institute 4(1): 235-278. (in Thai)

Yamane, T. 1973. Statistics: An Introductory Analysis 3rded. Harper and Row, New York. 1,130 p.