การใช้ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการอนุรักษ์พืชอาหารจากป่า ชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

สามารถ ใจเตี้ย
สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
สิวลี รัตนปัญญา
จันจิราภรณ์ สท้านไตรภพ
ณัทธร สุขสีทอง
ศศิกัญญ์ นำบุญจิตต์
ฉัตรศิริ วิภาวิน
อัจฉรา คำฝั้น

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงผสานวิธีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการใช้ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พืชอาหารจากป่า กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 301 คน และผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีการใช้ประโยชน์พืชอาหารจากป่าชุมชนด้านการเป็นแหล่งอาหาร การเป็นแหล่งสร้างรายได้ และการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์พืชอาหารจากป่าชุมชนโดยรวมระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.94 ± 0.94)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์พืชอาหารจากป่าชุมชน โดยการสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนที่ก่อเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชุมชน และการเพิ่มมูลค่าพืชอาหารจากป่าชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ใจเตี้ย ส., นุ่มมีศรี ส. , รัตนปัญญา ส. , สท้านไตรภพ จ. , สุขสีทอง ณ. , นำบุญจิตต์ ศ. , วิภาวิน ฉ. และ คำฝั้น อ. 2022. การใช้ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการอนุรักษ์พืชอาหารจากป่า ชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 10, 2 (พ.ค. 2022), 180–189.
บท
บทความวิจัย

References

Berihun, T. and E Molla. 2017. Study on the diversity and use of wild edible plants in Bullen district, northwest Ethiopia. Journal of Botany 2017: Article ID 8383468, doi: 10.1155/2017/8383468.

Chaichana, N. 2020. Guidelines for potential strengthening in food security: a case study of Ban Thiphiye, Chalae subdistrict, Thong Pha Phum district, Kanchanaburi province. Journal of Community Development and Life Quality 8(1): 158 – 171. (in Thai)

Chittaphone, V., S. Chanta and J. Paly. 2020. A survey local food plants from forest of Ban Phornxay Louangprabang district Lao People’s Democratic Republic. Phranakhon Rajabhat Research Journal: Scieence and Technology 15(1): 13 – 26. (in Thai)

Daniel, W. W. 2010. Biostatistics: basic concepts and methodology for the health sciences (9 th ed.). New York: John Wiley & Sons.

Duguma, H.T. 2020. Wild edible plant nutritional contribution and consumer perception in Ethiopia. International Journal of Food Science. 2020: Article ID 2958623, doi: 10.1155/2020/2958623.

Jaitae. S., C. Sommanee, W. Jinasuk and P. Thumjai. 2021. Utilization and policy recommendation to the traditional herbal conservation: case study in Salung – Keelek community, Mae Rim district, Chiang Mai province. Rajabhat Chiang Mai Research Journal 22(2): 90 – 102. (in Thai)

Makhanpan, I., P. Lueangam, S. Sripoona and S. Pruksa. 2016. Biodiversity of plants and animals used for local food cooking in Na-o subdistrict, Muang district, Loei province. Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University 11(Special issue): 133 – 139. (in Thai)

Maliwan, W., A. Jai-aree and P. Tanpichai. 2017. The participation of supportings guideline for Kao Khlung community forest management, Ratchaburi province. Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and Arts 10(1): 694 – 708. (in Thai)

Ojelel, S., P. Mucunguzi, E. Katuura, E.K. Kakudidi, M. Namaganda and J. Kalema. 2019. Wild edible plants used by communities in and around selected forest reserves of Teso-Karamoja Region, Uganda. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 15(3), doi: 10.1186/s13002-018-0278-8.

Satean, G., S. Homhuan, and S. Premprasit. 2018. Plant utilization from Thungluilai community forest in Thungluilai sub-district, Kornsarn district, Chaiyaphum province. Journal of Social Sciences, Naresuan University 14(2): 211 – 245. (in Thai)

Srisombat, I. and B. Saluth. 2019. Conservation of Saas forest (Phraisaas) with participation according to the geo-cultural landscape principle Thai and Cambodian border communities. Journal of Local Governance Innovation 3(3): 39 – 60. (in Thai)

Sritilers, S., S. Chunta and S. Kornochalert. 2021. Species diversity and utilization of wild plants of Ban Pang Khon community, Muang district, Chiang Rai province. Academic Journal Utradit Rajabhat University 16(1): 129 - 149. (in Thai)

Thakrairach, P. 2018. Management of community forest in the area of quality class of basin of a river of the third class in Sisaket province by people’s participation. Sisaket Rajabhat University Journal 12(3): 108 – 122. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)