การเสริมสร้างพลังอำนาจในตนของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Main Article Content

ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
พิชชา ถนอมเสียง
สุธิษณา โตธนายานนท์
เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
อภิรดี จีนคร้าม
วิไลวรรณ กลิ่นถาวร
เกษตร วงศ์อุปราช

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานพลังอำนาจในตนของผู้สูงอายุและเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างพลังอำนาจในตนของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มย่อย กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน นักวิชาการและผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน ได้มาด้วยการเลือกโดยอาสาสมัคร เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพตามศักยภาพของตน เห็นคุณค่าในตนเองและต้องการพัฒนาตนเอง ข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างพลังอำนาจในตนของผู้สูงอายุดังนี้ 1) ส่งเสริมให้ได้รับความรู้ คำแนะนำในการดูแลสุขภาพกายอย่างถูกต้อง 2) ส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความสุขร่วมกับชุมชน 3) ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งสามารถต่อยอดนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ 4) ส่งเสริมความสามารถด้านการคิด การแก้ไขปัญหาโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ 5) ส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการอารมณ์ตนเอง และเผชิญกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอารมณ์ในเชิงลบได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
ปัญญามูลวงษา ช., ถนอมเสียง พ., โตธนายานนท์ .ส. , ศิริชัยศิลป์ เ., จีนคร้าม อ., กลิ่นถาวร ว. และ วงศ์อุปราช เ. 2022. การเสริมสร้างพลังอำนาจในตนของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 10, 2 (พ.ค. 2022), 223–238.
บท
บทความวิจัย

References

Department of Children and Youth. 2016. Status of creating and supporting children and youth groups for participation in community development the society of the agency. Department of Childrenand Youth. 129 p. (in Thai)

Department of Mental Health. 2015. Handbook of 5 Dimensions of Happiness for the Elderly. Agricultural Co-Operative Federation of Thailand Ltd., Nonthaburi. 92 p. (in Thai)

Department of Older Persons. 2022. Statistics of the elderly in Thailand 77 provinces. (Online). Available: https://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/335 (February 5, 2022). (in Thai)

Fukfon, K., T. Khampolsiri, P. Smith and A. Yana. 2022. Transferring knowledge and local wisdom for enhancing psychological well-being of aging people in northern Thailand. (Online). Available: http://164.115.28.46/thaiexen/search_detail/result/7805 (April 1, 2022). (in Thai)

Kaewkongpan, D., C. Choothong, C. Mata, S., Srisawakran and S. Machaiwong. 2021. Participatory Innovation Among Elderly People by Creative Creation for Establishing Elderly School in Ban Laeng Subdistrict, Mueang District, Lampang Province. Journal of Community Development and Life Quality 9(3): 433–444. (in Thai)

Kulprasutidilok, A. 2018. Health care for the elder by participation of the community nearby Phranakhon Rajabhat University. Journal of Medicine and Health Sciences 25(1): 80-92. (in Thai)

Rattana-Ubol, A. 2019. Proposal for Operational Improvement Regarding Senior Citizen’s Potential Enhancement. Silpakorn Educational Research Journal 11(1): 26–46. (in Thai)

Rupavijetra, P., J. Chompikul., P. Rupavijetra and S. Fuchai. 2018. Model of Ageing Society Management at Mountain Area in Shimanto City, Kochi Prefecture, Japan. Journal of Community Development and Life Quality 6(1): 22–32. (in Thai)

Suphattho, P. 2020. Voluntary Behavior of The Elderly in Donmueang District, Bangkok. JMSD Journal of MCU Social Development 5(1): 1-11. (in Thai)

Tamdee, D., P. Tamdee, W. Senaratana and J. Singkaew. 2022. Preparation for system and mechanism development in responding to ageing society

in Health Region 1. Journal of Community Development and Life Quality 10(1): 45–57. (in Thai)

Ucharattana, M. and M. Sabaiying. 2017. Self-Esteem of the Elderly: A Case Study of the Welfare Foundation for the Poor in Songkhla Province. Rusamilae Journal 38(1): 29–44. (in Thai)

Wannasiri, T., S. Pratakkulvongsa. (2019). The development of relationship between adolescent and elders in their families in Prongmadeur community. Area Based Development Research Journal 8(1): 100–115. (in Thai)

Yothikarn, W. 2020. The activities reinforcing value and happiness of the elderly in elderly schools. Journal of Social Synergy 11(2): 37-53. (in Thai)