สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน
          วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ฉบับนี้เป็นปีที่ 9 ฉบับที่ 2 มีบทความวิจัยแตกต่างกันถึง 15 บทความ ในสาขาที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการท่องเที่ยว ด้านวิสาหกิจชุมชน ด้านเกษตรศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม แต่ในภาพรวมล้วนต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนเป็นหลัก ที่ต้องการให้เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในสังคมไทยตลอดไป
          จากภาวะการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือที่รู้จักในนาม COVID-19 นั้นเกิดทั่วประเทศ รวมถึงในต่างประเทศด้วยเช่นกัน การระบาดของโรคนี้ใช้ระยะเวลายาวนานกว่าโรคระบาดชนิดอื่น และขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว จึงเกิดคำใหม่ขึ้นมาว่า วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ขึ้น ในการปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงโรคดังกล่าว เริ่มตั้งแต่สวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกจากบ้าน รวมทั้งต้องระมัดระวังในการเพิ่มระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดยัดเยียด และล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ รวมถึงการใช้แอลกอฮอล์เจล
          ดังนั้นไม่ง่าย และไม่ยาก แต่พวกเราก็ต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ไปเป็นภาระของผู้อื่น ต้องมีความรับผิดชอบในส่วนรวม รวมถึงสำนึกแห่งความเป็นอารยะบุคคล ทางกองบรรณาธิการฯ ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ และขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้เร็วไว
          นอกจากนี้การระบาดของโรคนี้ ยังเป็นอุปสรรคต่อนักวิจัย ที่จะต้องลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่าง ไปร่วมประชุมกับชุมชนอย่างมาก นักวิจัยคงต้องปรับตัวในการทำวิจัยอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลที่ต้องการได้สมบูรณ์ โชคดีที่ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ามาก น่าจะช่วยให้นักวิจัยทำงานวิจัยได้บ้าง ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ถึง 100% ตามที่ตั้งใจก็ตาม จึงขอเป็นกำลังใจให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับ
พบกันใหม่ฉบับหน้า

เผยแพร่แล้ว: 24-02-2021

ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนประมงอ่าวบ้านดอน

วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ , ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล

257-266

รูปแบบการให้น้ำในแปลงปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรจังหวัดตราด

กรกนก ปานอำพันธ์, พชร แก้วดี , อำพร ไพฑูรย์ , จิระฉัตร สมพยัคฆ์ , หยาดรุ้ง สุทธิวารี , ดวงรัตน์ ถนอมพวก

267-277

พฤติกรรมและทัศนคติต่อการใช้น้ำประปาแบบประหยัดของครัวเรือนในจังหวัดภูเก็ต

จุฑาพร เกษร, วีระพงค์ เกิดสิน, สูฮัยลาร์ สมาแอ, สุรเชษฐ์ ปิ่นแก้ว, พันธ์ ทองชุมนุม, แสงดาว วงค์สาย

330-339