การกำกับดูแลแบบร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ: กรณีศึกษาอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

Main Article Content

นิธิรัตน์ บุญตานนท์

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ระดับนโยบาย วิเคราะห์การกำกับดูแลแบบร่วมมือของ พชอ. ในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ พชอ. ในสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (สสว.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอแหลมสิงห์ และประชาชนในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง และแบบบันทึกพฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่า สสว. มีบทบาทในการประสานกับหน่วยงานระดับกระทรวงเพื่อสร้างกลไกการบูรณาการระดับนโยบาย และมีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติผ่าน 2 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดย พชอ. แหลมสิงห์มีนายอำเภอเป็นประธาน และมีกรรมการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วม สร้างความเชื่อมั่น และความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนแบ่งหน้าที่อย่างเป็นระบบ โดยในปี 2562 มีการแก้ไขปัญหา 2 ประเด็นคือ 1) การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย และ 2) การดูแลผู้ด้อยโอกาส พบว่า ประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตได้ตรงตามความต้องการซึ่งเป็นผลลัพธ์ระยะกลาง สอดคล้องกับแนวคิดการกำกับดูแลแบบร่วมมือ

Article Details

How to Cite
[1]
บุญตานนท์ น. 2021. การกำกับดูแลแบบร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ: กรณีศึกษาอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 9, 2 (ก.พ. 2021), 289–299.
บท
บทความวิจัย

References

Ansell, C. and A. Gash. 2008. Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory 18(4): 543-571.

Boonchieng, W., P. Onsod, S. Aungwattana, W. Tuanrat and D. Tamdee. 2019. Lesson learned public health policy driven to achieve concrete result in participatory in subdistrict level, Northern Thailand area: A case study lessons at Khun Yuam district, Mae Hong Son province. Journal of Community Development and Life Quality 8(1): 56-67. (in Thai)

Campbell, J.W. 2018. Efficiency, Incentive, And transformational leadership: Understanding collaboration preferences in the public sector. Public Performance & Management Review 41(2): 277-299.

Chaichakan, C. 2017. Collaborative governance: Concepts, selected literatures and key definitions. Veridian E-Journal, Silpakorn University 10(3): 286-298.

Cleary, S., A. Toit, V. Scott and L. Gilson. 2018. Enabling relational leadership in primary healthcare setting: Lessons from the DIALHS collaboration. The Journal on Health Policy and Systems Research 33(2): 65-74.

Emerson, K., T. Nabatchi and S. Balogh. 2011. An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory 22: 1-29.

Kitreerautiwong, N., S. Mekrungrongwong, A. Wangwonsin and B. Promjang. 2019. Development of district health system in Thailand. KKU Journal for Public Health Research 12(3): 1-8.

Kossmann, C.M., J.H. Behagel and M. Bailey. 2016. Action and inertia in collaborative governance. Marine Policy 72: 21-30.

Latusek, D. and P. W. L Vlaar. 2018. Uncertainty in interorganizational collaboration and the dynamics of trust: A qualitative study. European Management Journal 36(1): 12-27.

Leelawongkit, O. and P. Kamnuansilpa. 2020. The district health board for quality life development through health promotion of the population in Ubolratana district, Khon Kaen province. Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus, 9(1), 356-365.

Lertwatcharasakul, S. and S. Chompoosri. 2019. Result of administration network management evaluation to drive district health system: DHS Phayao province. Quality of Life and Law Journal 15(2): 64-80.

Mukhlis, M., N. Nazsir, M. Rahmatunnisa and N.Y. Yuningsih. 2018. The actor domination in the collaborative governance in the Lampung province central government displacement policy: An ambivalent. The International Journal of Social Sciences, 6(3), 507-524.

Oppl, S. 2016. Supporting the collaborative constuction of a shared understanding about work with a guided conceptual modeling technique. Group Decision and Negotiation 26: 246-283.

Sawongtui, K., C. Duangdeewong, S. Mangkornkaew and C. Sangboonruang. 2019. Mobilization in districial health assembly toward district health board (DHB): Thoen district, Lampang province. Journal of Health Sciences Scholarship 6(2): 12-27. (in Thai)

Sofi, K. and D. Mutiarin. 2018. Collaborative governance in the management of village owned enterprises Ponggok sub district Klaten Central Java 2016. Journal of Government and Civil Society 2(2): 127-143.

Torfing, J. 2019. Collaborative innovation in the public sector: The argument. Public Management Review 21(1): 1-11.