ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนประมงอ่าวบ้านดอน

Main Article Content

วีระศักดิ์ คงฤทธิ์
ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนประมงในพื้นที่อ่าวบ้านดอน ในมุมมองของการเข้าถึงอาหาร  การวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามสอบถามครัวเรือนชาวประมงชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอน 6 อำเภอ จำนวน 330 ครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี One Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า ครัวเรือนประมงอ่าวบ้านดอนมีความสามารถในการเข้าถึงอาหารในระดับสูง ทั้งในด้านรายได้และค่าใช้จ่าย และ ความสามารถในการเข้าถึงวัตถุดิบ เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงอ่าวบ้านดอน

Article Details

How to Cite
[1]
คงฤทธิ์ ว. และ ธีระธัญศิริกุล ฬ. 2021. ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนประมงอ่าวบ้านดอน. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 9, 2 (ก.พ. 2021), 257–266.
บท
บทความวิจัย

References

Atthawiwatthanakul, P. (2018) A study of Food Security of the Elderly at Ban Hin-Phud Hat Yai district Songkla. Journal of Health Research and Innovation. 1(2): 1-14 (in Thai)

Biothai Foundation (2013) People’s Guide Food Insecurity and the solution of Thailand report. (Online). Available: https://biothai.net/node/20580. (in Thai)

Chaiumporn, Ch. 2007. Food Security: Indicators of Cultural Differences in Thailand. NIDA Development Journal. 57(1): 200-223(in Thai)

Chairit, W., N. Pieseu and S. J. Maruo (2012) Factors related with Food Security among Older Adults in a Rural community of Southern Thailand. Rama Nurse Journal 18(3): 311-326 (in Thai)

Chan-on, N. 2014. Thailand Food Security. Parliament report. 4(2). (in Thai)

Charutwinyo, P. and C. Charutwinyo. 2018. Farmer’s problem and solution model in Thailand. Journal of Community Development and Life Quality 6(1): 153-162. (in Thai)

Food and Agriculture Organization. 2005. The State of Food Insecurity in the World 2005. FAD, Rome.

Food and Agriculture Organization. 2006. Step 1 - Processing user manual, Step 2 - Analysis user manual and Step 3 - Reports user manual. In food security statistics module. Rome, FAO.

Global Food Security Index. 2019. An annual measure of the state global food security. (Online). Available: https://foodsecurityindex.eiu.com/Country/Details#Thailand

Isvilanonda S. and I. Bunyasiri. 2009. Food security in Thailand Status, rural poor vulnerability, and some policy options. Working Papers 200901. aculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok.

National Statistical Office. 2018. The number of food poverty in 2016. (Online). Available: www.nso.go.th (January 20, 2018)

National Statistical Office. 2019.Survey of the economic and social conditions of the household 2019. (Online). Available: http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/News/2562/N17-10-62.aspx (Ocyober 22, 2020)

Prasetsak, V. 2015. Food Security: from Agricltural to Sufficiency Economy. Journal of Politics and Governance. 5(2): 144-160 (in Thai)

Trichandhara, K., Jindabot, T. and Songsom, A.(2017) Components of household-level food security in three southern Border provinces. Kasertsart Journal of Social Sciences 38: 577-587 (in Thai)