ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการเป็นผู้นำการผลิตข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อนเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำปาง

Main Article Content

ดารารัตน์ ธาตุรักษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการเป็นผู้นำการผลิตข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อนเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำปาง ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ในลักษณะโซ่อุปทานและวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของข้าวสายน้าแร่แจ้ซ้อน พบกลุ่มเกษตรกรมีโซ่อุปทานที่เริ่มต้นจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งเป็นผู้ผลิตต้นน้าของโซ่อุปทาน ข้าวเปลือกถูกรวบรวมเพื่อส่งไปแปรรูปเป็นข้าวสาร จนถึงปลายน้ำคือผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุง ไปยังผู้บริโภค ส่วนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของห่วงโซ่คุณค่าข้าวสายน้าแร่แจ้ซ้อน พบมีดินและน้ำแร่แจ้ซ้อนเป็นทุนทางกายภาพที่เหมาะสม เกษตรกรเป็นทุนมนุษย์ที่มีทุนทางปัญญา ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม อีกทั้งการได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน เป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการเป็นผู้นำการผลิตข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อนและก่อให้เกิดต้นแบบการผลิตข้าวสายน้าแร่แจ้ซ้อนเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Article Details

How to Cite
[1]
ธาตุรักษ์ ด. 2021. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการเป็นผู้นำการผลิตข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อนเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำปาง. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 9, 2 (ก.พ. 2021), 244–256.
บท
บทความวิจัย

References

Chuasuwan, C. 2018. Business/Industrial trends, 2018-2020: Rice industry. Krungsri Research, Bank of Ayudhya PCL 8p. (in Thai)

Jeawkok, J., W. Dhammasaccakarn, K. Laeheem and U. Sangkarat. 2018. Fishermen and social capital: Community welfare on the Andaman coast of Thailand. Journal of Community Development and Life Quality 6(1): 131-152. (In Thai)

Jussapalo, S. 2017. Approaches of supply chain management of Tha-sa-an’s community enterprise of hydroponic vegetables, Muaeng district, Songkhla province. Journal of Community Development and Life Quality 5(1): 166-173. (In Thai)

Lampang Rice Seed Center. 2016. The study of nutritional value of rice varieties grown in Chae Son mineral water area, Mueang Pan district, Lampang province. Lampang Rice Seed Center Lampang. 9p. (in Thai)

Langthaekun, S. and Ch. Noknoi. 2016. Logistics and supply chain management of Sang Yod rice production industry of Phatthalung: The stage of farmers and products processing enterprises. Journal of Community Development and Life Quality 4(1): 32-44. (In Thai)

Laosunthara, C. 2017. The development potential of farmers to grow organic rice with the Dharma in ChiangRai province. Journal of MCU Social Development 2(3): 16-28. (in Thai)

Layraman, T. 2015. Management of the organic vegetable growers group of Nong Pa Khrang community, Muang district, Chiang Mai province. Journal of Community Development and Life Quality 3(3): 309-318. (In Thai)

Maifaey, V. and T. Thongluer. 2018. Evaluation of MaeSai Sub-district potential analysis project in RongKwang district, Phrae province for prototype selection by community’s participation. Journal of Community Development and Life Quality 6(2): 61-80. (In Thai)

Onmoy, P. and P. Aungudornpukdee. 2016. Health impact assessment and self-prevention behavior from pesticide use among shallot farmers in Chai Chumphon sub-district, Laplae district, Uttaradit province. Journal of Community Development and Life Quality 4(3): 417-428. (In Thai)

Panmanee, C. and A. Keereekeaw. 2014. Guidelines on Improvement of organic arabica coffee farmerspotential in the northern of Thailand: the applications of value chain concept. Maejo University, ChiangMai. 82p.(in Thai)

Pongklang, P. 2017. Knowledge and understanding on structural of rice production cost of Ontai sub-district, Sankamphaeng district, Chiang Mai province. Journal of Community Development and Life Quality 5(2): 240-259. (In Thai)

Sajjafuengkijkarn, P. and T. Wasusri. 2012. An analysis of supply chain risk management in a manufacturing fermented vegetable canning. KMUTT Research and Development Journal 35(3): 311-321. (in Thai)

Sapantupong, S. 2017. Food product development of herbs utilized for cooking in Nonglan sub-district community, Thamaka district, Kanchanaburi province. Journal of Community Development and Life Quality 5(2): 260-289. (In Thai)

Thanasane, N. 2014. The development of synergy of value in supply chain collaboration among manufacturing enterprises, retail operators and distribution center. RMUTT Global Business and Economics Review 9(2): 27-41. (in Thai)

United Nations Industrial Development Organization(UNIDO). 2009. Agro-Value Chain Analysis and Development: The UNIDO Approach. United Nations Industrial Development Organization, Vienna.

Wongwatthanaphong, K. 2016. Impacts of commercial agricultural production system on Hmong ethnic groups. Journal of Southern Technology 9(1): 69-74. (in Thai)

Yossuk, P. and P. Kawichai. 2017. Problems and appropriate approaches to implementing organic agriculture policy in Thailand. Journal of Community Development and Life Quality 5(1): 142-154. (In Thai)