เผยแพร่แล้ว: 12-07-2021

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี

สมพงษ์ เส้งมณีย์, วิฆเนศวร ทะกอง, เสาวนีย์ วรรณประภา, ภารดี พึ่งสำราญ , กาญจนา สมพื้น

69 - 79

ทิศทางวิชาชีพ แนวโน้มและความคาดหวังในการศึกษาต่อหลักสูตรการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ในยุคโลกพลิกผัน (Disruption Era)

อวยพร พานิช, ทัศนีย์ ดำเกิงศักดิ์, นันธิการ์ จิตรีงาม, กันทลัส ทองบุญมา , สิทธา อุปนิกขิต

103 - 114

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกผ่านสังคมออนไลน์ของนิสิตนักศึกษา

อุลิช ดิษฐปราณีต, ชญานาภา ลมัยวงษ์, อาทิตยา โภคสุทธิ์ , ทรงพร ประมาณ

115 - 127