เผยแพร่แล้ว: 15-03-2021

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษา: การจดสิทธิบัตรกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.เมือง จ.จันทบุรี

ชญานาภา ลมัยวงษ์, อาทิตยา โภคสุทธิ์, อุลิช ดิษฐปราณีต, ขวัญศิริ เจริญทรัพย์, จิรกานต์ สิริกวินกอบกุล, ปัทมา มัญชุนากร

39-52

อัตลักษณ์มุสลิมในภาพยนตร์ไทย

ภาณุ อารี, สุเทพ เดชะชีพ

103-122

แนวคิดและกลวิธีการพัฒนาทักษะการสังเกตกับนักศึกษาพยาบาล : ทักษะการสังเกต

ผกามาศ พิมพ์ธารา, ยศพล เหลืองโสมนภา, ชวนชม พืชพันธ์ไพศาล, สุกัญญา ขันวิเศษ, จีราภา ศรีท่าไฮ

130-139