กองบรรณาธิการ วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยทุกท่าน และขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร  ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย การศึกษาค้นคว้า รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนาวิชาการทางการศึกษาและบริหารการศึกษาของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั้งในและนอกสถาบัน

Vol. 16 No. 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

Published: 2020-12-31

THE THE NEEDS ASSESSMENT OF SCHOOL MANAGEMENT BASED ON THE CONCEPT OF SCHOOL AS LEARNING COMMUNITY OF CHANPRADITTHARAM WITTAYAKOM SCHOOL

Itsaraphon Suebsai, สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา

16-28

DESIRABLE STATUS OF MANAGEMENT MODEL DEVELOPMENT FOR MUNICIPAL SCHOOLS TOWARDS THE EDUCATION CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE

กฤชณรงค์ ด้วงลา, ชญาพิมพ์ อุสาโห

29-41

Guidelines for Teacher Functional Competencies Development in Schools Under the Chanthaburi Secondary Educational Service Area Office 17

นางสาวธฤตมน บุญญานนท์, วรชัย วิภูอุปรโคตร

42-52

The Quality Culture Effecting Teacher Competency in the Child Development Center Nong Khai Province

วริศรา โยธา, วัลลภา อารีรัตน์ , เกื้อจิตต์ ฉิมทิม

108-121

THE PRIORITY NEED ASSESSMENT OF TEACHER’S GROWTH MINDSET DEVELOPMENT IN SCHOOL UNDER THE OFFICE OF UDONTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 3

อรพิน โคตวิทย์, วัลลภา อารีรัตน์ , เกื้อจิตต์ ฉิมทิม

141-153

ADMINISSTRATION OF THE OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION OF THE 6th YEAR MEDICAL STUDENT IN FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL MAHIDOL UNIVERSITY

อลิษา ตั้งพิพัฒนพรชัย, แพรวพรรณ แก้วเพ็ชร , อนล สถาพรสถิต

154-164

ENVIRONMENT ANALYSIS, NEED AND GUIDELINES FOR SCHOOL MANAGEMENT OF REMOTE HIGHLAND AREAS

จงกล แก้วโก, รักษิต สุทธิพงษ์, สมบัติ นพรัก, ฉลอง ชาตรูประชีวิน

165-178

FACTORS AFFECTING THE GUIDELINES FOR SCHOOL-BASED MANAGEMENT OF SCHOOLS UNDER BANGKOK METROPOLITAN ADMINITRATION, KRUNGTHON NUA GROUP

ผุสชนี ปัญญา, นันทิยา น้อยจันทร์

179-193

View All Issues

Indexed in tci