ข้อมูลเกี่ยวกับปกประจำฉบับ:

รูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษแบบ TPACK-KWL Plus ประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 K: ผู้เรียนรู้อะไร (What We Know), ขั้นที่ 2 W: ผู้เรียนต้องการรู้อะไร (What We Want To Know), ขั้นที่ 3 L: เกิดการเรียนรู้อะไร (What We Have Learned), ขั้นที่ 4 Plus สร้างแผนผังความคิด (Mind Mapping) และ ขั้นที่ 5 สรุป (Summarizing) และได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Right Brain or left Brain? สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว

ภาพปกนี้เป็นผลงานจากบทความวิจัยของผู้เขียน อัจฉรา สีสุกอง และ ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ดูเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เผยแพร่แล้ว: 2021-03-30