ข้อมูลเกี่ยวกับปกประจำฉบับ:

แบบจำลองโดยอาศัยโมเดลแม่เหล็กถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างการเรียนรู้ทางเคมีต้นทุนต่ำในการเขียนโครงสร้างแบบจุดของลิวอิส ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะช่วยเอื้ออำนวยให้นักเรียนได้สร้างความเข้าใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์เคมีที่เป็นนามธรรมให้ได้มีแบบความเข้าใจที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เหนี่ยวนำปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียน และครูผู้สอนยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานและขยายผลไปสู่การเรียนรู้แนวคิดวิทยาศาสตร์ใหม่ และยังสามารถใช้ช่วยเหลือในการตรวจสอบแนวความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนเพื่อให้ได้นำไปสู่การปรับแก้ไขแนวความเข้าใจมโนมติให้ถูกต้อง

ภาพปกนี้เป็นผลงานจากบทความวิจัยของผู้เขียน พลากร คำขวา ดูเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ดาวน์โหลดภาพปกของฉบับนี้ได้ ที่นี่

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-27