วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โรงเรียนคือฐานการพัฒนาวิชาชีพครูโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้: การพัฒนารูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้อย่างยั่งยืน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล