เผยแพร่แล้ว: 2018-01-17

ปกวารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2

วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2

การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ใช้อินเทอร์เน็ตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สุรศักดิ์ วงษ์อินทร์จันทร์ [Surasak Wonginchan], บัวพันธ์ พรหมพักพิง [Buapan Phompakping]

66-78

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชุมชนในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ: กรณีศึกษาดอยปู่หมื่น

รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร [Ratthanan Pongwiritthon], สุธีมนต์ ทรงศิริโรจน์ [Sutheemon Chongesiriroj], ภาคภูมิ ภัควิภาส [Pakphum Pakvipas], เบญญาภา กันทะวงศ์วาร [Benyapa Kantawongwan]

79-92

ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ติดฉลากลดโลกร้อนในประเทศไทย

วรินทร์ธร โตพันธ์ [Warintorn Tophan], สุจินดา เจียมศรีพงษ์ [Sujinda Chemsripong], ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ [Nattachet Pooncharoen], ชาตรี ปรีดาอนันทสุข [Chatree Preedaananthasuk]

119-132

ปัจจัยที่ส่งผลกับความตั้งใจซื้อบ้านของกลุ่มคนที่มีครอบครัว

พลเอก สังฆคุณ [Polek Sangkakoon], อัจฉราวรรณ งามญาณ [Atcharawan Ngarmyarn]

145-160

Strategic Management: Text and Cases 7th edition

ภาวิณี สตาร์เจล

176-179