เผยแพร่แล้ว: 2016-04-19

บทบรรณาธิการ (Editorial)

บทบรรณาธิการ (Editorial)

-

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทย

พัชราภา สิงห์ธนสาร และคณะ, วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม, นันทวัน เหลี่ยมปรีชา, วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์, ปกรณ์ ประจันบาน

98-112

การสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านส่วนประสมทางการตลาดและประสบการณ์นักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

สิรินี ว่องวิไลรัตน์, นันทวัน เหลี่ยมปรีชา, วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์, ปกรณ์ ประจันบาน

127-139