โมเดลสมการโครงสร้าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย

Main Article Content

นวพร ประสมทอง
ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ
พยอม วงศ์สารศรี
กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย  และเพื่อวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย  ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  จากประชากรคือเจ้าของกิจการหรือผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการความรู้ในสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย  จำนวน  4,177 ราย  ใช้วิธีสุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  ได้จำนวน  600 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้จากแบบสอบถาม  โดยการใช้วิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม  SPSS For  Window Version 16.0  ผลการวิจัย 1.ส่วนที่หนึ่ง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย  7 ปัจจัย  คือ  ภาวะผู้นำ  วัฒนธรรมองค์กร   การจัดการทรัพยากรมนุษย์  เทคโนโลยี  การวัดผล  โครงสร้างองค์กร และสิ่งแวดล้อม  ส่วนที่สองกระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ การกำหนดความรู้ การแสวงหาความรู้  การสร้างความรู้  การจัดเก็บความรู้  และการใช้ความรู้ และส่วนที่สามความสำเร็จในการดำเนินงาน จำนวน  4  ปัจจัย  คือ ลูกค้า กระบวนการจัดการภายใน การเรียนรู้และพัฒนา และการเงิน 2. โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่นำมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  พบว่า  ทุกปัจจัยมีความเหมาะสม  มีความเชื่อมั่น  ความตรงเชิงโครงสร้างและเนื้อหาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

The Structural Equation Model Factors of Affecting the Success of Knowledge Management in Small and Medium-Sized Enterprise (SMEs) of Food and Beverage Industry in Thailand

This research aims to study factors affecting the success of Knowledge Management of SMEs in the food and beverage industry. This research is analyze the SEM of the successful operation of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the food and beverage industry. Using quantitative research methods. The method is simple  random sampling. The sampling has 600 numbers of tools used in the study questionnaire. By using statistical analysis software SPSS For Window Version 16.0 and The results :1. Part 1 : The factors has affect the success of knowledge management consists of seven factors: leadership, culture, technology, measurement, human resource management, organizational structure and environment. Part 2 : The consists of five factors of knowledge management process is knowledge identification, knowledg eacquisition, knowledge creation, knowledge storage and knowledge utilization. Part 3 : The successful operation has the fourth factor is the customer, internal process, learning develop and financial. 2. The SEM was used to confirm that all the factors are appropriate, construct validity and content validity the level is acceptable.    

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2014.12

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

Most read articles by the same author(s)