เผยแพร่แล้ว: 2021-08-31

เศรษฐกิจจังหวัดและการจ้างงานภาครัฐ

เมรดี อินอ่อน, ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, ดารุณี พุ่มแก้ว

32-48

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศดานันท์ ปั้นศรีทอง, รวี ลงกานี, อลิชา ตรีโรจนานนท์, สุจรรย์พินธ์ สุวรรณพันธ์

64-85

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจใช้งานสกุลเงินดิจิทัลลิบรา

จิรายุทธ์ ธราธรรุ่งเรือง, พัฒน์ พัฒนรังสรรค์

107-122

โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อผลิตภาพในมิติการบริหารแบบไร้ตัวตน

ธนเสฏฐ์ โมระศิลปิน, นภาพร ขันธนภา, ระพีพรรณ พิริยะกุล

123-139