การทดสอบปรากฏการณ์ Fisher Effect ในตลาดการเงินและตลาดพันธบัตรรัฐบาลของ ประเทศไทยด้วยวิธี Cointegration

Main Article Content

ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบปรากฏการณ์ Fisher Effect ทั้งในตลาดเงินและตลาดพันธบัตรรัฐบาลในช่วงที่ประเทศไทยดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่น โดยอาศัยข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือนระหว่างปี พ.ศ. 2548-2561 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวตามวิธีของ Johansen และวิเคราะห์การปรับตัวในระยะสั้นโดยวิธี VECM โดยกำหนดให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 1 ปี และอายุ 10 ปี และอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคารเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรรัฐบาลและตลาดเงินตามลำดับ และกำหนดให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นตัวแทนของอัตราเงินเฟ้อที่คาดการณ์ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Rational Expectation Approach ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวระหว่างอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยทั้งในกรณีของตลาดเงินและตลาดพันธบัตรรัฐบาลในทุกแบบจำลอง เมื่อทำการทดสอบการส่งผ่านผลกระทบในระยะสั้นระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินและอัตราเงินเฟ้อที่คาดการณ์โดยวิธี VECM พบว่าเมื่อมีภาวะการณ์ใด ๆ ที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดพันธบัตรรัฐบาลหลุดออกจากดุลยภาพ ระบบจะมีการปรับตัวในระยะสั้นเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวภายในระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน อีกทั้งพบว่า
การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อที่คาดการณ์มีการส่งผ่านไปยังอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินได้ทั้งหมด จึงเป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่า Fisher Effect เป็นปรากฏการณ์  ที่เกิดขึ้นทั้งในตลาดเงินและตลาดพันธบัตรรัฐบาล

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

Atkins, F. J. (1989). Co-integration, error correction and the Fisher effect. Applied Economics, 21, 1611-1620.

Benazic, M. (2013). Tesing the Fisher Effect in Croatia: an empirical investigation. The 6th International Conference. The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options, 83-102.

Bonham, C. S. (1991). Correct cointegration tests of the long-run relationship between nominal interest and inflation. Applied Economics, 23, 1487-1492.

Caporale, G. M. And Pittis N. (2004). Estimator choice and Fisher’s paradox: a Monte Carlo study. Econometric Reviews, 23(1), 25-52.

Caporale, G. M. and Gil-Alana, L. (2017). Testing the Fisher Hypothesis in the G-7 countries using I(d) techniques. DIW Berlin Discussion Papers, No.1667.

Crowder, W. J. and Donna L. H. (1996). The long-run relationship between nominal inter¬est rates and inflation: the Fisher equation revisited. Journal of Money, Credit, and Banking, 28(1996), 102-118.

Cooray, A. (2003). The Fisher effect: a survey. Singapore Economic Review, 48, 135-150.

Culver, S. E. and Papell D. H. (1997). Is there a unit root in the inflation rate? Evidence from sequential break and panel data models. Journal of Applied Econometrics. 12(4), 436-444.

Dickey, D. A. and Fuller W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.

Elliott, G. (1998). On the robustness of cointegration methods when regressors almost have unit roots. Econometrica, 66(1), 149-158.

Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. Journal of Finance, 25, 383-417.

Fama, E. F. (1975). Short-term interest rates as predictors of inflation. American Economic Review, 65, 269-282.

Fatima, N. and Shamim A. S. (2012). Empirical evidence of Fisher Effect in Pakistan. World Applied Sciences Journal, 18(6), 770–773.

Fisher, I. (1930). The theory of Interest, as determined by impatience to spend income and op¬portunity to Invest it. New York: The Macmillan Company.

Gibson, W. E. (1970). Price-expectations effects on interest rates. Journal of Finance, 25, 19-34.

Ito, T. (2016). Does the Fisher Hypothesis hold in Sweden? An analysis of long-term interest rates under the regime of inflation targeting. Review of Integrative Business and Economics Research, 5(3), 283-295.

Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254.

Johansen, S. and Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration with applications to demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 5(2), 169-210.

Kittithamchariya, S. (1997). Testing Fisher Effect: a case of Thailand, Thesis, M.Econ., Chulalongkorn University, Bangkok.

Mishkin, F. S. (1992). Is the Fisher effect for real?. Journal of Monetary Economics, 30, 195-212.

Rehman, H. U., Khan, S. and Ahmad, I. (2004). Does Fisher Effect exist in Pakistan? A cointegration analysis. Pakistan Economic and Social Review, 42(1), 21-37.

Yohtchaisarn, S. (2001). An analysis of the relationship between interest rate and inflation in Thailand: a case study of Fisher Effect, Thesis, M.Econ., Ramkhamhaeng University, Bangkok.

Zainal, N., Nassir, A. M. and Yahya, M. H. (2014). Fisher Effect: evidence from money market in Malaysia. Journal of Social Science Studies, 1(2), 112-124.