ป้ายหาเสียง : วัจนกรรมของผู้สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดปัตตานี

Main Article Content

จิรัชยา เจียวก๊ก
อาทิตยา สมโลก

บทคัดย่อ

ป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดปัตตานี มีการใช้ภาษาท้องถิ่น ร่วมกับการเชื่อมโยงเกี่ยวกับศาสนาการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัจนกรรมของป้ายโฆษณาหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปี 2562 ในจังหวัดปัตตานี โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ จากป้ายหาเสียง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis technique)


ผลการวิจัยพบว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดปัตตานี มีการใช้วัจนกรรมในป้ายหาเสียงในลักษณะที่หลากหลาย โดยวัจนกรรมที่พบมากที่สุดคือ วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด 22 ถ้อยคำ รองลงมา วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว 21 ถ้อยคำ วัจนกรรมกลุ่มชี้นำ 15 ถ้อยคำ น้อยที่สุด วัจนกรรมกลุ่มแถลงการณ์ 1 ถ้อยคำ จากถ้อยคำที่นำมาวิเคราะห์ ทั้งหมด 59 ถ้อยคำ จะสังเกตได้ว่า วัจนกรรมกลุ่มผู้มัดมีความถี่ในการปรากฏใช้มากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าเจตนาหลักของผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องการมีจุดมุ่งหมายแสดงให้เห็นว่าจะกระทำการบางอย่างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการประชาชน ป้ายหาเสียงมีการเปลี่ยนแปลงกลวิธีการสื่อสารที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะการใช้ภาษาจะมีความโดดเด่นและดึงดูดความสนใจให้กับผู้พบเห็น การตีความทางภาษาเกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องทางการเมืองในขณะนั้น

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)

References

Boorstin, J. (1973). The Image: The Pseodo-event in America. New York: Altheneum.

Chaeprathap, S. (2008). Political and democratic communication in developed societies (1st ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Charoenwong, M. (2009). The delusion of truth. The true story of political news. Journal of Humanities and Social Sciences, 26(1), 43-59.

Deephadung, S. (2009). Pragmatic Pragmatics (2nd ed.). Bangkok: Institute for Language and Culture for Rural Development Mahidol University.

Foucault, Michel. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writing 1972-1977. New York: The Harvester Press.

Kiewma, B. (2007). Study of Speech Verification in the Gubernatorial Candidate of the Governor of Bangkok in 2004. Thesis, M.ED., Srinakharinwirot University, Bangkok.

Newman, Bruce L. (2001). A Review in Political Marketing: Lessons from Recent Presidential Elections. Retrieved April 5, 2019, from http://yaffecenter.org/FacultyResearch/ResearchCenters /centers/Yaffe/downloads/Complete_List_of_Working_Papers/NEWMAN.pdf.

Onsa-ar, P. (2005). Research Report on Strategic Communication to Persuade Voters: A Case Study of "Bangkok Governor Election 2004. Bangkok: Dhurakij Pundit University.

Photisita, Ch. (2006). Science and Art of Qualitative Research (2nd ed.). Bangkok: Amarin Printing.

Prachatai. (2019). Nida poll specifies people choose 'party' rather than 'candidate'. Ban Somchai House poll indicates Bangkok people choose 'Thanathorn - New Future' the most. Retrieved April 25, 2019, from https://prachatai.com/journal/2019/02/81184

Rachamanee, Y., Chanil, Th., Kanprakob, W. & Sri-On, U. (2015). Political Participation and Student Election Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. Journal of Humanities Social Sciences Thaksin University, 9(2), 121-134.

Rattanadilok Na Phuket, Ph. (1998). Election and Election: The Prosperity and Depression of the Three Parties Politics in Bangkok. Bangkok: Tara Research and Production Center Krirk University.

Sannawong, S. (2012). Politics of the political party and the decision to select representatives. Retrieved April 25, 2019, from http://region5.prd.go.th/ewt_news.php?nid=1491&filename=project

Sappasri, P. (2010). The Influence of Political Exposure on Participation. Politics of people in Mueang District Chiangmai Province. Thesis, M.A., Mae Jo University, Chaingmai.

Searle, John R. (1979). Expression and Meaning: Study in Theory of Speech Acts. London: Cambridge University Press.