เผยแพร่แล้ว: 2019-08-28

รูปแบบการอภิบาลในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย, ชมภูนุช หุ่นนาค, ศิริพร แย้มนิล, ประภาส ปิ่นตบแต่ง

30-49

การปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลัง: กรณีศึกษาร้านดอนซากค้าวัสดุ

มนัสนันท์ เซี่ยงว่อง, ศิรวิชญ์ เพชรลาย, ณัฐพร ผูกพานิช, ดำรงค์ ถาวร

50-82