ความเป็นผู้ประกอบการ แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ และความเป็นผู้ประกอบการด้านการศึกษา

ผู้แต่ง

  • Alexander Nanni วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

ความเป็นผู้ประกอบการ, แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ, ความเป็นผู้ประกอบการด้านการศึกษา

บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเรื่องความเป็นผู้ประกอบการและแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการด้านการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์คือการนำเอาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในด้านการศึกษา งานวิจัยนี้รวบรวมคำจำกัดความของคำว่า “ความเป็นผู้ประกอบการ” ที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการประเมินคำจำกัดความต่าง ๆ แล้วจึงเสนอให้ใช้คำจำกัดความที่รวบรวมขึ้นของมอร์ริสและคณะ ( Morris et al, 1994) ในการวิจัยทางด้านการศึกษา  จากนั้นจึงศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 2 แบบ อันได้แก่ แนวคิดแบบรวม และแนวคิดแบบหลายมิติ  โดยให้ความสนใจในแนวคิดแบบหลายมิติของลัมพ์กินและเดสส์ (Lumpkin & Dess, 1996) เป็นพิเศษ เนื่องจากสามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายบริบท ความเข้าใจเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับความเป็นผู้ประกอบการด้านการศึกษา และทฤษฎีความเป็นผู้ประกอบการด้านการศึกษาของ เว็บเบอร์และสก็อตต์ (Webber & Scott, 2008) ได้ องค์ประกอบหลักของคำจำกัดความและแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการนั้น ปรากฏอยู่ในทฤษฏีความเป็นผู้ประกอบการด้านการศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงทฤษฏีดังกล่าวเข้ากับงานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ ข้อสรุปของงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของการวิจัยในเรื่องความเป็นผู้ประกอบการ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Avlonitis, G. J., & Salavou, H. E. (2007). Entrepreneurial orientation of SMEs, product innovativeness, and performance. Journal of Business Research, 60(5), 566–575. doi:10.1016/j.jbusres.2007.01.001

Burke, W. W. (2010). Organization change: Theory and practice (3rd Ed.). Sage Publications, Inc.

Carland, J. W., Hoy, F., & Carland, J. A. C. (1988). “Who is an entrepreneur?” is a question worth asking. American Journal of Small Business, 12(4), 33–39.

Covin, J. G., & Lumpkin, G. T. (2011). Entrepreneurial orientation theory and research: Reflections on a needed construct. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(5), 855–872. doi:10.1111/j.1540-6520.2011.00482.x

Covin, J. G., & Wales, W. J. (2012). The measurement of entrepreneurial orientation. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(4), 677–702. doi:10.1111/j.1540-6520.2010.00432.x

Dess, G. G., & Lumpkin, G. T. (2005). The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship. The Academy of Management Executive, 19(1), 147–156.

Drucker, P. F. (1985). Innovation and entrepreneurship: Practice and principles. Harper & Row.

Fuellhart, K. G., & Glasmeier, A. K. (2003). Acquisition, assessment and use of business information by small- and medium-sized businesses: a demand perspective. Entrepreneurship & Regional Development, 15(3), 229 –252. doi:10.1080/08985 62021000011197

George, B. A., & Marino, L. (2011). The epistemology of entrepreneurial orientation: Conceptual formation, modeling, and operationalization.Entrepreneurship Theory and Practice, 35(5), 989–1024. doi:10.1111/j.1540-6520.2011.00455.x

George, G., & Zahra, S. A. (2002). Culture and its consequences for entrepreneurship. Entrepreneurship: Theory & Practice, 26(4), 5.

Hallinger, P. (2010). Making education reform happen: Is there an “Asian” way? School Leadership and Management, 30(5), 401–418.

Hess, F. M. (2007). The case for educational entrepreneurship: Hard truths about risk, reform, and reinvention. Phi Delta Kappan, 89(1), 21.

Kilby, P. (1971). Hunting the heffalump. Entrepreneurship and Economic Development, 1–40.

Low, M. B. (2001). The adolescence of entrepreneurship research: Specification of purpose. Entrepreneurship Theory and Practice, 25(4), 17–26.

Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. The Academy of Management Review, 21(1), 135. doi:10.2307/258632

Man, W. Y. T. (2010). Clarifying the domain of educational entrepreneurship: Implications for studying leadership, innovation and change. Retrieved from https://libir1.ied. edu.hk/dspace/handle/2260.2/10522

Mill, J. S. (1848). Principles of political economy with some of their applications to social philosophy. London: JW Parker.

Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science, 29(7), 770–791.

Miller, D. (2011). Miller (1983) revisited: A reflection on EO research and some suggestions for the future.Entrepreneurship Theory and Practice, 35(5), 873–894. doi:10.11 11/j.1540-6520.2011.00457.x

Morris, M. H., Lewis, P. S., & Sexton, D. L. (1994). Reconceptualizing entrepreneurship: an input-output perspective. SAM Advanced Management Journal, 59, 21–21.

Peterson, B. (2009). Transforming urban public education through education entrepreneurship. New York: Living Cities, Inc. Retrieved August, 25, 2010.

Schiller, B. R., & Crewson, P. E. (1997). Entrepreneurial origins: A longitudinal inquiry. Economic Inquiry, 35(3), 523.

Seidlhofer, B. (2005). English as a lingua franca. ELT Journal, 59(4), 339.

Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217–226.

Smith, K., & Petersen, J. L. (2006). What is educational entrepreneurship. Educational Entrepreneurship: Realities, Challenges, Possibilities, 21–44.

Van Geenhuizen, M. (2004). Cities and cyberspace: New entrepreneurial strategies. Entrepreneurship & Regional Development, 16(1), 5–19. doi:10.1080/08985620 42000205009

Veciana, J. M. (2007). Entrepreneurship as a scientific research programme. In Entrepreneurship (pp. 23 –71). Springer. Retrieved from https://link.springer.com/ chapter/10.1007/978-3-540-48543-8_2

Webber, C. F., & Scott, S. (2008). Entrepreneurship and educational leadership development: Canadian and Australian perspectives. International Electronic Journal for Leadership in Learning, 12(14), 1–14.

Zahra, S. A., & Neubaum, D. O. (1998). Environmental adversity and the entrepreneurial activities of new ventures. Journal of Developmental Entrepreneurship, 3(2),
123–140.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-28