วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และ ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านศิลปศาสตร์ ด้านพระพุทธศานา ปรัชญา การศึกษาเชิงประยุกต์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Vol. 9 No. 1 (2022): January - March 2022

Published: 2022-03-31

An Analysis of The Buddhist Ethics in Boon Samha Tradition at Pawainang Sub-District, Banfang District, Khonkaen Province

Phrakhru Kittibodhisan Kittipanyo, Phrakhru Bhavana bodhikun, Jaras Leeka, Phramahajaising Siridhammo, PhramahaPaitool Siridhammo, Phramaha​Papon Katasaro

167-180

Factors Related to Stress in Dental Students of Khon Kaen University

Jirapa Wannakum, Pimchanok Supalanunt, Punnita Viengteerawat, Sirada Orprayoon, Sirada Orprayoon

217-234

View All Issues

ISSN(Print) : 2539-6757