วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และ ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่นำองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการร่วมกับสาขาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาด้านการศึกษา

เปิดรับบทความ ประจำปี 2563

2019-06-14

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น (Journal of Graduate MCU khonkaen campus) TCI 2 
เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Vol. 7 No. 2 (2020): April - June 2020

Published: 2020-06-30

Buddhism and Thatched

พระครูอุดมประชานุกูล รณยุทธอุตฺตโม, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

1-12

THE REINCARNATION (AVATARA) IN MAHAYANA BUDDDHIST PHILOLOSOPHY

นิติกร วิชุมา, จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ

13-25

ANALYSIS OF THAI LANGUAGE TEXTBOOKS FOR HIGH SCHOOL

ขจีนุช ดาโอภา

103-119

STRESS AND COPING STRATEGIESAMONG PUBLIC HEALTH STUDENTS

Aoitip Buajun, Tepthai Chotchai, Somruethai Phadungphol, Kirana Taearak, Chonlakarn Songsri

194-204

QUALITY OF LIFE AMONG VEGETABLE PRODUCTION FARMERS IN MUEANG DISTRICT, KHONKAEN PROVINCE

Tepthai Chotchai, Aoitip Buajun, Somruethai Phadungphol, Kirana Taearak, Chonlakarn Songsri, Sansanee Janthasukh

205-217

Philosophical Interpretation in Isan Phaya.

พระธีระพงษ์ นรินฺโท

248-261

PERSONNEL ADMINSTRATION OF THE ADMINSTRTORS OF THE PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOLS UNDER THE GENERAL EDUCATION DEPARTMENT IN ACCORDANCE WITH BRAHMAVIHARA 4 UNDER THE OFFICE OF NATIONAT BUDDHISM KHON KAEN PROVINCE

พระณัฐวุฒิ สุชาโต คลังเงิน, เจ้าอธิการบุญช่วย อุ้ยวงค์ โชติวํโส, ประจิตร มหาหิง

The Academic Administration of Basic Education Institutions to Excellenceunderthe Secondary Educational Service Area Office 25

ปิยพันธ์ ศิริรักษ์, ประจิตร มหาหิง, สังวาลย์ เพียยุระ

Features 5 reasons

phrasrisittivites roslers

สยามสามไตรสู่อนาคตสดใส ด้วยการศึกษาไทยวิถีพุทธ

พระศุภราชัย (ล้วนศรี) สุรสกฺโก, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ
View All Issues

ISSN(Print) : 2539-6757