วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และ ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่นำองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการร่วมกับสาขาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาด้านการศึกษา

เปิดรับบทความ ประจำปี 2563

2019-06-14

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น (Journal of Graduate MCU khonkaen campus) TCI 2 
เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Vol. 7 No. 4 (2020): October - December 2020

Published: 2020-12-30

ANALYZE THE CONCEPT OF HUMANISM IN THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY

Phramaha Attapong Sirisopano (Srirawong), Jaras Leeka

1-18

PAGODA AND ARCHITECTURE IN BUDDHISM

PhraSunan Suthammo (Yothanami), Phramaha Mit Thitapanyo

19-29

ANSWER SEEKING ON THE ARTS AND AESTHETICS : WESTERN AESTHETICS

Natchaya Jitpakdee, Phrakhru bhavanabodhikun

58-67

A DEVELOPMENT OF BUDDHIST MORALITY FOR THE ULTIMATE GOAL OF LIFE

Jittima Soontornrot, PhramahaMit Thitapanyo

68-83

GHARÀVÀSA-DHAMMA AND LIFESTYLE OF HEALTH

Petcharaporn Prasanchum, Suwin Tongpun

84-100

MRS.VISAKHA AS AN EXCELLENT GIVER SHE WAS A FIRM BELIEVER IN BUDDHISM

Preeyaporn Ritthaprom, Phramaha Mit Thitapanyo

101-112

EXISTENTIALISM AND SUICIDE PROBLEM

Existentialism and suicide problem

PhraVithul Santacitto (Phothiset), Jaras Leeka, Phramaha Samrong Saññato

113-129

BEST PRACTICE IN THAI LANGUAGE LEARNING MANAGEMENT : A CASE STUDY OF MEESOOK SCHOOL

Taranin Pichitman, Sangwian Pinagalang, Narumol Inprasitha

155-178

STRENGTHENING THE NOBLE EIGHTFOLD PATH FOR STREET CHILDREN IN KHON-KAEN PROVINCE

Prachan Chachikul, Phattharachai Uthaphun, Sitthiporn Ketjoi, Sakdipong Sopajon

213-226

THE LEADERSHIP BASED ON DUTIYAPAPANIKA SUTTA OF THEADMINISTRATORS OF PHRAPARIYATTI-DHAMMA SCHOOLS, GENERAL EDUCATION DEPARTMENT, KHONKAEN PROVINCE

Phra Anusorn Wachirawangso (Kornamsai), Chao Athikan Boonchuay Chotivungso (Auiwong), Sangwan Phiayura

238-249

SOLESEVANA : THE ROLES OF LOCAL SCHOLARS IN TRANSFERRING LOCAL WISDOM TO STRENGTHEN COMMUNITIES

Nites Sanannaree; Phonphao Phengwiphat, Decha Buathed, Jaras Leeka, Panithan Maleewong

266-282

THAI YUAN : THE DEVELOPMENT FOOD FOR THE CREATIVE ECONOMY IN UTTARADIT PROVINCE

Suttipong Srichoumpol, Chontida Utessanan, Trongkamol Sanamket

330-344

DYNAMICS OF TAIDAM PEOPLE AT BANNAPANAD VILLAGEADJUSIMENT IN SOCIETY IN LOEI PROVINCE

Phrakhruinthasanwijak Inthasaro (Kichrai), Phramaha Mit Titapanyo

345-360

THE DEVELOPMENT OF THE QUALITY OF LIFE WITH CHANTING IN BUAKHOA COMMUNITY KALASIN PROVINCE

Phra Suparachai Surasukko (Luansri), Sowit Bamrungphak, PhramahaDaosayam Wichirapunyo

444-459

COMMUNICATION FOR PROPAGATION OF BUDDHIST RADIO STATIONS IN UDON THANI PROVINCE

Phramaha Tongsuk Sumatho (Thaitanu), Phramaha Mit Thitapanyo

460-478

THE CHAPTER “LES CORPS DOCILES” FROM SURVEILLER ET PUNIR

Phra Samsong Sanñato, Natchaya Jitpakdee, Jiraporn Phansawang

479-490

BOOK REVIEW : GHOSTS ARE REAL OR NOT

Kanit Duanghassadee , Phramaha Mit Thitapanyo

491-503

View All Issues

ISSN(Print) : 2539-6757