Contact

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/index
https://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com
jgmcukk@gmail.com

Principal Contact

พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Support Contact

นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน
Phone 084-636-9669