Contact

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/index
https://www.jg-mcukk.com
E-mail : [email protected]
[email protected]

ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น
บทความวิชาการ/บทความวิจัย/วิจารณ์หนังสือ บทความละ 4,000 บาท

Principal Contact

พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Support Contact

นางสาวอนุธิดา บุญตะวัน
Phone 084-636-9669