ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (2021): วารสารยุโรปศึกษา

					ดู ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (2021): วารสารยุโรปศึกษา

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มกราคม - มิถุนายน 2564

บรรณาธิการ: ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
บรรณาธิการผู้ช่วยและผู้จัดการวารสาร: จุฑารัตน์ วงษ์รัตน์
กองบรรณาธิการ: กิตสิรินทร์ กิติสกล, จาริต ติงศภัทิย์, บรรพต กำเนิดศิริ, ปิติ ศรีแสงนาม, วิมลวรรณ ภัทโรดม, อาจารี ถาวรมาศ
พิสูจน์อักษร: จุฑารัตน์ วงษ์รัตน์, อนัญญา สิริขจร
ออกแบบรูปเล่ม: วรดร เลิศรัตน์ 

เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

ฉบับเต็ม