Announcements

  • วารสารยุโรปศึกษากลับมาดำเนินการตีพิมพ์ กำหนดออกฉบับที่ 25 (1) สิ้นมิถุนายน 2019

    2019-06-05

    ตามที่วารสารยุโรปศึกษาได้ประกาศพักการตีพิมพ์ชั่วคราวหลังจากได้ตีพิมพ์ฉบับปีที่ 24 เล่มที่ 2 (2016) นั้น บัดนี้ วารสารยุโรปศึกษาจะกลับมาดำเนินการตีพิมพ์ตามปกติ โดยจะตีพิมพ์ฉบับปีที่ 25 เล่มที่ 1 (2019) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2019 ในการนี้ วารสารยุโรปศึกษายังได้เริ่มเผยแพร่ฉบับออนไลน์ ใช้ระบบพิชญพิจารณ์ (peer-review) และปรับจำนวนบทความที่ลงตีพิมพ์เป็น 4-6 บทความต่อฉบับ นับตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไปด้วย

    วารสารยุโรปศึกษาขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับยุโรปในสาขาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ เพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือส่งต้นฉบับบทความผ่านระบบ ThaiJo หรือ อีเมล์ ces.publishing@gmail.com

    Read more about วารสารยุโรปศึกษากลับมาดำเนินการตีพิมพ์ กำหนดออกฉบับที่ 25 (1) สิ้นมิถุนายน 2019