บทความย้อนหลัง

 • วารสารยุโรปศึกษา
  ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (2019)

  ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กรกฎาคม-ธันวาคม 2019

  บรรณาธิการ: ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
  บรรณาธิการผู้ช่วยและผู้จัดการวารสาร: วรดร เลิศรัตน์
  กองบรรณาธิการ: กิตสิรินทร์ กิติสกล, จาริต ติงศภัทิย์, บรรพต กำเนิดศิริ, ปิติ ศรีแสงนาม, วิมลวรรณ ภัทโรดม, อาจารี ถาวรมาศ
  พิสูจน์อักษร: จุฑารัตน์ วงษ์รัตน์, ณัฐนิชา ศุภมิตรพิบูลย์, สุคนธา เกื้อกิจ
  ออกแบบรูปเล่ม: วรดร เลิศรัตน์

 • วารสารยุโรปศึกษา
  ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (2019)

  ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มกราคม-มิถุนายน 2019

  บรรณาธิการ: ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
  บรรณาธิการผู้ช่วยและผู้จัดการวารสาร: วรดร เลิศรัตน์
  กองบรรณาธิการ: กิตสิรินทร์ กิติสกล, จาริต ติงศภัทิย์, บรรพต กำเนิดศิริ, ปิติ ศรีแสงนาม, วิมลวรรณ ภัทโรดม, อาจารี ถาวรมาศ
  พิสูจน์อักษร: ณัฐนิชา ศุภมิตรพิบูลย์, วรดร เลิศรัตน์, สุคนธา เกื้อกิจ
  ออกแบบรูปเล่ม: วรดร เลิศรัตน์

 • วารสารยุโรปศึกษา
  ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (2016)

  ***ภายหลังตีพิมพ์ฉบับนี้ วารสารจะพักตีพิมพ์เป็นการชั่วคราว***

  ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กรกฎาคม-ธันวาคม 2016

  บรรณาธิการที่ปรึกษา: จาริต ติงศภัทิย์, ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
  บรรณาธิการ: ณัฐนันท์ คุณมาศ
  บรรณาธิการผู้ช่วย: วรดร เลิศรัตน์, อภิชัย กุญชรชัย
  พิสูจน์อักษร: วรดร เลิศรัตน์
  ออกแบบรูปเล่ม: วรดร เลิศรัตน์

 • วารสารยุโรปศึกษา
  ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2016)

  ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มกราคม-มิถุนายน 2016

  บรรณาธิการที่ปรึกษา: จาริต ติงศภัทิย์, ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
  บรรณาธิการ: ณัฐนันท์ คุณมาศ
  บรรณาธิการผู้ช่วย: วรดร เลิศรัตน์, อภิชัย กุญชรชัย
  พิสูจน์อักษร: วรดร เลิศรัตน์
  ออกแบบรูปเล่ม: วรดร เลิศรัตน์

 • วารสารยุโรปศึกษา
  ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (2015)

  ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กรกฎาคม-ธันวาคม 2015

  บรรณาธิการที่ปรึกษา: จาริต ติงศภัทิย์, ณัฐนันท์ คุณมาศ, ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
  บรรณาธิการพิเศษ: สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
  บรรณาธิการผู้ช่วย: วรดร เลิศรัตน์, อภิชัย กุญชรชัย
  พิสูจน์อักษร: วรดร เลิศรัตน์, สุภาภรณ์ มหาวรรณ
  ออกแบบรูปเล่ม: วรดร เลิศรัตน์

 • วารสารยุโรปศึกษา
  ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (2015)

  ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มกราคม-มิถุนายน 2015

  บรรณาธิการที่ปรึกษา: จาริต ติงศภัทิย์
  บรรณาธิการ: ณัฐนันท์ คุณมาศ
  บรรณาธิการผู้ช่วย: อภิชัย กุญชรชัย

 • วารสารยุโรปศึกษา
  ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (2014)

  ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กรกฎาคม-ธันวาคม 2014

  บรรณาธิการที่ปรึกษา: จาริต ติงศภัทิย์
  บรรณาธิการพิเศษ: สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
  บรรณาธิการ: ณัฐนันท์ คุณมาศ
  บรรณาธิการผู้ช่วย: อภิชัย กุญชรชัย

 • วารสารยุโรปศึกษา
  ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (2013)

  ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กรกฎาคม-ธันวาคม 2013

  บรรณาธิการพิเศษ: จาริต ติงศภัทิย์
  บรรณาธิการ:
  ณัฐนันท์ คุณมาศ
  บรรณาธิการผู้ช่วย: พลิษฐ์ ลั่นเรืองฤทธิ์
  ที่ปรึกษา: วิมลวรรณ ภัทโรดม

 • วารสารยุโรปศึกษา
  ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2013)

  ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มกราคม-มิถุนายน 2013

  บรรณาธิการพิเศษ: จินตนา ดำรงค์เลิศ
  บรรณาธิการ:
  ณัฐนันท์ คุณมาศ
  บรรณาธิการผู้ช่วย: พลิษฐ์ ลั่นเรืองฤทธิ์
  ที่ปรึกษา: จาริต ติงศภัทิย์, วิมลวรรณ ภัทโรดม

 • วารสารยุโรปศึกษา
  ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2012)

  ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กรกฎาคม-ธันวาคม 2012

  บรรณาธิการ: ณัฐนันท์ คุณมาศ
  บรรณาธิการผู้ช่วย: ภูริ ยศวงศ์รัศมี
  ที่ปรึกษา: จาริต ติงศภัทิย์